НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за учредяване възмездно и безсрочно право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване” в недв. имот, представляващ ПИ с идент. №65365.601.105

ОБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за: Учредяване възмездно и безсрочно право на строеж  върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване" в недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2350/10.09.2019година/, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.1052 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 65365.601.941, съответстващ на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII - за обществено обслужване, кв.126 по регулационния план на гр. Сапарева баня, трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване /до 10м/ целият с площ от 200 кв.м., при съседи: 65365.601.869; 65365.601.99; 65365.601.941.

 

   На основание: Решение №692 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-684/17.10.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева) без ДДС или 96 (деветдесет и шест лева) с ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

  1. Описание на предмета на търга.

Учредяване възмездно и безсрочно право на строеж  върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване" в недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2350/10.09.2019година/, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.1052 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 65365.601.941, съответстващ на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII - за обществено обслужване, кв.126 по регулационния план на гр. Сапарева баня, трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване /до 10м/ целият с площ от 200 кв.м., при съседи: 65365.601.869; 65365.601.99; 65365.601.941.

  1. Начална тръжна цена130 лв./сто и тридесет лева за кв.м без ДДС за учредяване правото на строеж за имота/подробно описан в т.1/, съгласно Решение №692  от Протокол №54/19.09.2019г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

     3. Краен срок за приемане на предложенията -  06.11.2019г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

      4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг - 07.11.2019г.  от 13:00 часа  в  Заседателната зала на ТСУ, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

     5. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база на разгънатата застроена площ. Депозитът се внася по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

     6. Срок за закупуване на тръжни документи -   06.11.2019г.  - 17:00 часа.      

     7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 (деветдесет и шест лева) с ДДС за внесена сума  по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   8. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 06.11.2019г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

   9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 14.11.2019г.  от 13:00  часа в  Заседателната залa на ТСУ, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   10. Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен публичен търг -  13.11.2019г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

    11.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 13.11.2019г.  -  17.00 часа.                                     

    12. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг  от 08.11.2019г. до 13.11.2019г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

                                       

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480