НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2162/04.09.2018г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с. Овчарци, общ.Сапарева баня

ОБЯВА

 

На основание: Решение №697 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-666/15.10.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2162/04.09.2018г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с. Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987г. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, с площ 497,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцели/ IX-188 и VII-190, кв.41 и улици с осови точки 42-43 и 43-44.»

 

1. Начална тръжна цена - 45,00 лв. за кв.м. без ДДС за продажба на имота, съгласно т.1 от Решение №697 от Протокол №54/19.09.2019г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

2. Краен срок за приемане на предложенията - 06.11.2019г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг - 07.11.2019г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на ТСУ, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота. Депозитът се внася в размер на изчислената сума по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

5. Краен срок за внасяне на депозита -  06.11.2019г. -  17:00 часа.   

6. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 13.11.2019г. - 17:00 часа.

7. Срок за закупуване на тръжни документи06.11.2019г.  - 17:00 часа.      

8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 06.11.2019г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 14.11.2019г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала на ТСУ, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  13.11.2019г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

12.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг - 13.11.2019г.  -  17.00ч.                                    

13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - до 13.11.2019г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

                  

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378