НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед №РД - 00 - 37 / 06.12.2011

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД - 00 - 37 / 06.12.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на действащи Подробни устройствени планове (ПУП), както следва: изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 2720, кв.127 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 6536.601.93 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 2721, кв. 127 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нови идентификатор с № 65365.601.92 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.601.94 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня представлявана от Кмет инж.Сашо Кирилов Иванов.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр.Кюстендил.