НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: Поземлен имот с идент. №65365.37.1 в местността „Джубрена“ в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ от 10 416 кв.м.

OБЯВА

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 693 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-665/15.10.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

1. Описание и местонахождение на обекта на търга:«Недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор №65365.37.1 в местността „Джубрена" в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня /АЧОС №625/10.06.2011г./ с площ от 10 416 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 6, при граници и съседи: ПИ с идентификатори: №№65365.37.54, 65365.37.35, 65365.37.2, 65365.37.36, 65365.37.52

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота - 20.00лв./дка (двадесет лева и нула стотинки) годишно.
3. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години от считано от датата на подписване на договора.
4. Размер на депозита - 10% от началната тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Краен срок за внасяне на депозита - 05.11.2019г. - 17:00 часа.
Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 12.11.2019г. - 17:00 часа.
5. Срок за закупуване на тръжна документация - 05.11.2019г. - 17:00 часа.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.
6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 05.11.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.
7. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 05.11.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.
8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота предмет на търга следва да внесе преди сключване на договора на наемодателя първата наемна годишна вноска. Останалите наемни вноски се плащат съгласно сроковете, посочени в договора.
9. Място, ден и час на провеждане на търга: 06.11.2019г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, заседателна зала на ТСУ, град Сапарева баня.
10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 13.11.2019г. от 11:00 часа в сградата на общината, етаж 3, заседателна зала на ТСУ, град Сапарева баня.
11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг - 12.11.2019г., 17:00 часа.
12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 12.11.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.
13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 12.11.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти: Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378