Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение №700/19.09.2019г., взето от Протокол № 54 на ОбС Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на /ПР/ и изменение на /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идент. № 65336.32.35

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.09.2019 година Решение № 700, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65336.32.35, местност „Света Богородица" по КК на гр.Сапарева баня, третиращ разделяне на поземления имот на три самостоятелни поземлени имота с идентификатори №№ 65365.32.59, 65365.32.70 и 65365.35.79 по КК на гр.Сапарева баня; промяна на установената жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс в жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм в едно с новопредвидено застрояване, с Възложители Стоил Георгиев Младжов, Васил Георгиев Младжов, Сашо Кирилов Иванов, Татяна Георгиева Стамболийска и Силвия Георгиева Иванова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.