Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение №696/19.09.2019г. от Протокол № 54 от 19.09.2019г. на ОбС гр.Сапарева баня за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут, и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на /ПР/

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.09.2019 година Решение № 696, взето по Протокол № 54 от 19.09.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут, и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ - третиращ, както следва:

1.1 улица с осеви точки 6-5 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Победа"/, с идентификатор № 65365.602.1050 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1293, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.628, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1292, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.629, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 1290, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.630, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с осеви точки 6 - 5 по регулационния план на гр.Сапарева баня /ул. „Победа"/, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1050 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

1.2. улица с осеви точки 5 - 18 - 17 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Преса"/, с идентификатор № 65365.602.1199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 1290, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.630, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1292, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.629, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1293, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.628, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХIV - 1294, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.626, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLIII - 1295, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.625, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с осеви точки. 5 - 18 - 17 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Преса"/, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.