НовиниПринтирай

Успешно приключи реализацията на проект: "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето"

 

Добре развито партньорство с Община Сокобаня, Сърбия, редица придобивки за Община Сапарева баня - сред които - цялостно обновяване на парк "Николай Хайтов", изграждане на съоръжение за достъп на хора с увреждания, санитарен възел за посетителите на парка, обособяване на футболно игрище и тематични площадки за деца, изграждане на осветление, озеленяване на парка, изработени  редица рекламни материали са само част от постигнатите резултати, които бяха отчетени по време на  заключителната пресконференция, която се проведе в изпълнение на  дейност №5 по проект: CB007.1.11.075 "Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", който община Сапарева баня реализира в рамките на 18 месеца съвместно със сръбската община Сокобаня по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014 - 2020г. По проекта бе  обновен и сръбския парк Banjica - рехабилитирани бяха парковите алеи, изградена бе тартанова пътека за бягане и съоръжение за достъп на хора с увреждания, като идентично е  извършено  и озеленяване на парк Banjica.  Обновените и рехабилитирани  обществени паркове вече се радват на засилен интерес от страна на жителите, посетителите, туристите и гостите на двата трансгранични  града като места за  посещение, спорт, отдих и релакс.

Проектът успешно постигна своите основни цели и планирани резултати  и в същото време допринесе за постигането на основната стратегическа цел на Програмата, а именно  - да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

 

Официалният старт на проекта беше даден на 26.03.2018г., а заключителната конференция се проведе на 4 октомври 2019г. В събитието  взеха участие:представители на Община Сапарева баня, представители на обекти, предоставящи услуги в сферата на туризма и балнеологията, местни хотелиери и представители на местните НПО организации, както и екипът за управление на проекта от страна на община Сапарева баня.

На събитието присъстваха и представители  от екипа за управление на проекта от страна на партньора  община Сокобаня, Сърбия.

Основната цел на проекта беше да се повиши привлекателността на балнеологичните и спа дестинации в България и Сърбия. В реализацията на проекта бяха включени всички заинтересовани страни - целеви групи - местни доставчици на туристически услуги, доставчици на здравни услуги и институции за постоперативно лечение, регионални и национални туристически организации. Конкретните ползватели на резултатите от изпълнението на проекта са жителите на двата града, туристи и посетители, както и пациенти с неврологични, ортопедични, кардио и белодробни заболявания.


       В рамките на изпълнението на проекта беше разработена и Стратегия за съвместно развитие на двата курортни града - Сапарева баня и Сокобаня, която постигна своите две основни цели:

- идентифицира силните и слабите страни на туристическите града по отношение на предоставяните услуги, настаняване, отдих и т.н. като предложи конкретни решения за преодоляване на основните проблеми и развитие в посока устойчивост на привлекателността на туристическите услуги в двата региона;

- определи целевите доставчици на здравни услуги в областта на ортопедичните, неврологичните, сърдечно-съдовите заболявания и т.н. от двете страни, на които да бъдат разпространени рекламните материали и  очерта  обща визия, по която двата трансгранични региона да предприемат действия за развитие и привличане на повече посетители. Стратегията за съвместно и устойчиво развитие на туризма бе представена чрез проведени работни срещи и  в трансграничните общини.

Крайният срок за приключване на дейностите по проекта е 14.10.2019г., а стойността на проекта е в размер на  566 403,14 евро.

 

Тази разработка е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията  е отговорност единствено на Община Сапарева баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.