Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис -извлечение на Протокол № 54/19.09.2019г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

                                             

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

  На основание: чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.  140, ал.5 от Закона за публичните финанси чл.9 ал.1, ал.2 и 3 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните  дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня

 

Общински съвет- Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 671


1. Приема отчета  и  доклада за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за 2018 год. както следва:

          1.1. По прихода   7 216  737 лв. съгласно приложение  №1

          1.2. По разхода   7 216  737 лв.съгласно приложение № 1

          1.3. Преходен остатък в размер на 1 682 640 лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно приложение № 2

3. Приема отчета за средствата от ЕС, в т.ч.

          3.1. Отчет за средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 /KSF/ - Приложение № 3

         3.2.  Отчет за средствата от РА, фонд "Земеделие"- код 42 /RA/- Приложение № 4

         3.3. Отчет за средствата от ЕС - ДЕС код 96 СЕС-ДЕС Приложение №  5

 4. Приема отчета за чуждите средства код 33 - Приложение №   6

 5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно  Приложение № 17.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

  На основание: чл.21, ал. 1, т.8, и т.10, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Сапарева баня, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ЕИК по БУЛСТАТ 000261616, идентификационен номер по ДДС № BG 000261616, представлявана от Калин Георгиев Гелев - Кмет на община Сапарева баня

 

Общински съвет - Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 672


 1.Упълномощава  кмета  на  община  Сапарева баня да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски 19 530,10 лева (словом: деветнадесет хиляди петстотин и тридесет лева и десет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Сапарева баня да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Сапарева баня, проведено на 19.09.2019г. ,  Протокол № 54, т.2. от дневния ред по доклад № Д-72 / 19.08.2019г. при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за", 0 „против" и „въздържали се" 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Сапарева баня, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ЕИК по БУЛСТАТ 000261616, идентификационен номер по ДДС № BG 000261616, представлявана от Калин Георгиев Гелев - Кмет на община Сапарева баня

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 673


1.Упълномощава  кмета  на  община  Сапарева баня да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски  3 906,02 лева, (словом: три хиляди деветстотин и шест лева и две стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на финансирането на разходите за ДДС върху първо авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Сапарева баня да подготви необходимите документи за получаване на финансирането на разходите за ДДС върху първо авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Сапарева баня, проведено на 19.09.2019г. ,  Протокол № 54, т.3. от дневния ред по доклад № Д-73 / 19.08.2019г. при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за", 0 „против" и „въздържали се" 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Сапарева баня

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет- Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 674

 

1. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да организира изпълнението на договор BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня", чрез Секретаря на Община Сапарева баняи Дирекция  „Административно правно информационно обслужване, финансово стопански дейности и управление на собствеността".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 675


 1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си   на ИППМП „Д-р Евелина Ристанова " ЕООД, ИППМП „Д-р Марио Атанасов" ЕООД,  ЕТ „Д-р Петрана Никлина", „АПМПДМ - групова практика - Ви Дент, д-р Елена Чучуганова, Д-р Аспарух Льондев, МДЛ „Цибалаб Перник" ЕООД да   извършат ремонт за собствена сметка на отоплителната инсталация на наетите помещения и общите части на сградата  на поликлиника - публична общинска собственост, представляваща сграда с идентификатор № 65365.601.641.10 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, състоящ се в подмяна на цялата отоплителна система, включително и топлообменника. 

Извършените дейности и свързаните с тях разходи направени от страна на наемателите не променят клаузите на сключените между Община Сапарева баня и тях договори за наем на помещения от сградата на  Градска поликлиника, както и не  освобождават същите от задълженията им по плащане на дължимите от тях  задължения  по договорите за наем.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 676


 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства    на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди.

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава   съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ТЕРМА" OОД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул."Перущица"№2,  ЕИК  131439701  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри хигиенни нужди, спорт и отдих, включващо   за голям басейн с обем 120,00 куб.м.,  голямо джакузи с обем 2,5 куб.м. и две малки джакузита с общ обем 0,6 куб.м., представляващ част от обект:   „Сграда за обществено обслужване с предназначение Дом за стари хора",  находящ се в УПИ, представляващ парцел X  -2663 „За обществено обслужване", кв.88  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.957 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, изменена със Заповед № 18-7699 от 28.05.2014 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил, както следва:

 • Проектен дебит -  до 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до 4,32 куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 1 576,80 куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 677


 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства    на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

 2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „КА ПАРК" ООД  със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул."Фенерка" №10,  ЕИК  201503362  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика   за външен басейн  с обем   600,00 куб.м., представляващ част от обект  „ Два броя къщи  за гости и една сграда за административно обслужване" находящи се в поземлен имот с  идентификатор  №65365.24.12, местност „Сиракова круша"  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София , както следва:

 • Проектен дебит - 0,20  л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни / годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до  17,28  куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 6 307,20   куб.м. / год.
 • Сезонно от месец V до месец IX - 150 дни годишно

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 678


 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма „Кондор 73"ООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Йордан Михайлов"№3 ,ЕИК 203857826 представлявано от Ивайло Йорданов Кюркчиев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Кондор 73"ООД гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №30/21.06.2019  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

 4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 679


 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма „Младост естейтс" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Германея"№33, ЕИК 175157645 представлявано от Даниела  Кметска Тонева, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.981 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  тротоара на улица с осови точки 225 - 226 - 502 по плана на гр.Сапарева баня  ул.„Германея", с нов идентификатор №№65365.601.870 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Младост Естейтс" ЕООД гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане 29/21.06.2019  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 680

           

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „ЕМАР ИНЖИНЕРИНГ "ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София,  район Лозенец ул."Бисер"№2 ,ЕИК 203396788,  представлявано от Ана Пишимарова, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Емар инжинеринг" ЕООД гр.София право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №28/21.06.2019  година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 681


 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Балкан Травел Груп" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр.Несебър,  ул."Хан Крум" №29, ЕИК 102880931, представлявано от Ваня Трифонова Герова - Петрова,   през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",    поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий",  поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1056 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Трети март".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Балкан травел груп" ЕООД гр.Несебър   право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №27/21.06.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 682

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „ЛУЧ - 91 "EООД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Янко Сакъзов"№60, ап.4 ЕИК 030223831,  представлявано от  Борислав Богданов и Иван Илчев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.941 по КК на гр.Сапарева баня.

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „ ЛУЧ - 91" ЕООД гр.София право на прокарване и/или преминаване е със  срок  -   до изтичане на срока по  т. I от  Решение № 0131092 - 001/24.08.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня .

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

                                             

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 683

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „РИЛА МЕГАТУР "ООД със седалище и адрес на управление: гр.София, кв.»Южен парк»,  ул.»Славище» , бл.1, партер, п.к.1421, ЕИК 200010555,  представлявано от  Борислав Богданов и Иван Илчев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.941 по КК на гр.Сапарева баня.

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „ Рила Мегатур" ООД гр.София право на прокарване и/или преминаване е със срок   -  до изтичане на срока на действие на  Разрешително за водовземане №10/06.04.2015   година издадено от Кмета на Община Сапарева баня  .

  4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 684

 

  1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „ СБР Сапарева баня " АД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. „Серафим Йорданов" № 1, с  ЕИК 109563191,представлявана от изпълнителен директор Николай Кръстев съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня.

  2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „ СБР Сапарева баня " АД гр.София право на прокарване и/или преминаване е със  срок  -   до изтичане на срока по  т. I от  Решение № № 01610199-001 / 23.07.2019  година на Кмета на Община Сапарева баня .

  4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 685


 1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

 

         В раздел Раздел I. Продажби се добавя 163 

         - 163 - поземлен имот 53254.50.90, местността „Ридо" по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня с площ 1231,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.110 и 53254.50.138.

  2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 1060 / 20.11.2014 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил с площ 1231,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.110 и 53254.50.138, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 5 330 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител -  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 7 386 ,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

        РЕШЕНИЕ 686

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Христов Сусанин следният поземлен  имот: 

 • Имот с проектен № 041037 с площ 3.944 дка. в местността „Среднореко" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00483 / 29.05.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 041035 /обр. от 041027- обр. от 041004/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

           РЕШЕНИЕ 687

 


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Димитър Иванов Кацарски следните поземлени  имоти: 

 • Имот с проектен идентификатор № 53254.43.28 с площ 1,092 дка. в местността „Хадживаница" /„Змиярнико"/ по кадастралната карта на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31599 / 15.05.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупнеца, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 53254.43.25 /номер по предходен план 043025 - образуван от имот №043006/ в местността „Змиярнико" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с проектен идентификатор № 53254.16.151 с площ 1,616 дка. в местността „Мерата" по кадастралната карта на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31587 / 07.05.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупнеца, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 53254.16.141 по кадастралната карта /номер по предходен план 016141-образуван от имот № 016001/ в местността „Мерата" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

                                                                       РЕШЕНИЕ 688

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Христо Георгиев Добрев следните поземлени  имоти: 

 • Имот с проектен идентификатор № 65379.3.722 с площ 3,044 дка. в местността „Боневица" по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31957 / 06.06.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.3.656 /номер по предходен план 000656 - образуван от имот №000417 в местността „Боневица" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с проектен идентификатор № 65379.3.723 с площ 1,008 дка. в местността „Боневица" по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31956 / 06.06.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.3.656 /номер по предходен план 000656 - образуван от имот №000417 в местността „Боневица" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 • Имот с проектен идентификатор № 65379.38.86 с площ 1,075 дка. в местността „Белата ракита" по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № Ф 31958 / 06.06.2019 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от ПИ с идентификатор № 65379.38.50 /номер по предходен план 038050 в местността „Белата ракита"/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

                РЕШЕНИЕ 689


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Сотир Иванов Кюрчийски следният поземлен  имот: 

 • Имот с проектен № 038076 с площ 7.043 дка. в местността „Гладничка бара" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф00485 / 27.06.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 038071 в местността „Карагюр" /обр. от 038007/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.44, ал.1, т.1, чл.21.ал.1 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 690

 

На основание чл.21,  ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № I - 2, взето по Протокол № 2 от 09.04.2019 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ГР.САПАРЕВА  БАНЯ, РЕШИ:

О Д О Б Р Я В А:


Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.622 и 65365.60.1 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Външно електро захранване - ниско напрежение за захранване на съществуваща "Бензиностанция и газостанция за зареждане на автомобили и пълнене на туристически бутилки", находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.216, местност „Сиракова круша" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, от съществуващ стълб № 7, клон А, мрежа НН 380/220 V , трафопост „РМЦ" посредством УИП 4х16 кв.м, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.622 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към това Решение проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП, с Възложител „КЛИВЕ" ЕООД .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21,ал.1,т. 8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/   

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 691

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен  Подробен  устройствен  план - изменение на План  за  регулация в обхват  улица с осови точки 30-31 по плана на с.Сапарево и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-2134, кв.14 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 30-31 по съществуващата имотна граница на поземлен имот пл.№2134 по плана на с.Сапарево, съгласно изготвено  предложение за промяна  на проект за изменение на ПУП - ПР.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 , ал.1, т.8 и т.12 във вр. с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.34, ал.4, чл.37, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.45, ал.1 т.3, чл.64, ал.1 и чл.84, ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

                                                                         Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 692


І. ОбС гр.Сапарева баня  приема следните промени в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г. приета с Решение № 533 от Протокол № 45 / 31.01.2019 год..както следва:  

 

1. В раздел ІІ  ПРАВО НА СТРОЕЖ  в колона „№ по ред" се  добавя №5

- № 5 - Право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв.м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване" в недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2350 / 10.09.2019 година/, представляващ  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1052 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: 65365.601.941, съответстващ на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-за обществено обслужване, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до 10 м.) целият с площ от 200 кв.м., при съседи: 65365.601.869; 65365.601.99; 65365.601.941.

ІІ. 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да се учреди възмездно и безсрочно право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв.м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване" в недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2350 / 10.09.2019 година/, представляващ  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1052 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: 65365.601.941, съответстващ на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-за обществено обслужване, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до 10 м.) целият с площ от 200 кв.м., при съседи: 65365.601.869; 65365.601.99; 65365.601.941, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 102.18 лв. за кв.м. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител - инж.Владимир Владимиров, притежаващ Лиценз № 100100888 от 14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители в България.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена от 130,00 лв. за кв.м. без ДДС за учредяване правото на строеж съгласно пазарната оценка по т.2 от решението за учредяване на правото на строеж за имота подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг и да сключи договор за отстъпено възмездно и безсрочно право на строеж при условията на настоящото решение с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 693

 

 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

             В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя № 955 

         - № 955 -  поземлен  имот с идентификатор №65365.37.1 в местността „Джубрена" в землището на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АЧОС № 625 / 10.06.2011 г./ с площ от 10 416 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 6.

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот с идентификатор №65365.37.1 в местността „Джубрена" в землището на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /АЧОС № 625 / 10.06.2011 г./ с площ от 10 416 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 6, при граници и съседи: ПИ с идентификатори: №№ 65365.37.54, 65365.37.35, 65365.37.2, 65365.37.36, 65365.37.52, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5,  чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2  , чл.41, ал.2 от ЗОбС , чл.33 от ЗС, чл.52, ал.,1 чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество

 

                                                              Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 694

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и  „П и М консултинг" АД със седалище и адрес на управление гр.Видин 3700, обл.Видин, общ.Видин, ул. „Екзарх Йосиф", бл.7, вх.В, ап.34, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 105011165, представлявано от Владимир  Петков  Илиев - изпълнителен директор, чрез продажбата  дела на Общината, който общински имот е 339 / 1114 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор №65365.602.1117 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-360/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Кюстендил, съставляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.1а по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Ст. Димитров, изменен със Заповед №491/17.07.2007г. на Кмета на Община Сапарева баня, целият с площ от 1117.00 кв.м., от които 775 / 1114 кв.м. ид. части са собственост на  „П и М консултинг" АД със седалище и адрес на управление гр.Видин 3700, обл.Видин, общ.Видин, ул. „Екзарх Йосиф", бл.7, вх.В, ап.34, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 105011165, представлявано от Владимир  Петков Илиев - изпълнителен директор, видно от  Постановление №6188 от 29.11.2016 г. на Окръжен съд - Благоевград вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №117, т.14, д.№2006, вх.рег.№ 3831 / 04.10.2017 г.

ІІ. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 150.00 за 1 кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител -  инж.Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № 100100888  от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба  дела на  общината .

 ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 150,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на 339 / 1114 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор №65365.602.1117 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-360/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Кюстендил, съставляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.1а по плана на гр.Сапарева баня одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Ст. Димитров, изменен със Заповед №491/17.07.2007г. на Кмета на Община Сапарева баня, целият с площ от 1117.00 кв.м.

   ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на  имота, подробно описан в т. 1 от настоящото  решение .

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:   чл.21,ал.1,т. 8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.2, т.1 и §8, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/   

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 695

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен  Подробен  устройствен  план - изменение на План  за  регулация в обхват  улица с осови точки 260А - 407 по плана на гр.Сапарева баня и урегулирани поземлени  имоти, находящи се в квартали 95 и 98  по плана на гр.Сапарева баня  третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 260А - 407  по съществуващата имотна граница на поземлените имоти от кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за промяна  на проект за изменение на ПУП - ПР.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8, т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 134, ал.1, т.2 Закона за устройство на територията  /ЗУТ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 696

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменен регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОНС гр.Станке Димитров в обхвата и третиращ, както следва:

1.1 улица с осеви точки 6-5 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Победа"/, с идентификатор № 65365.602.1050 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1293, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.628, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1292, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.629, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 1290, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.630, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с осеви точки 6 - 5 по регулационния план на гр.Сапарева баня /ул. „Победа"/, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1050 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

1.2. улица с осеви точки 5 - 18 - 17 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Преса"/, с идентификатор № 65365.602.1199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - 1290, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.630, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1292, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.629, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1293, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.628, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХIV - 1294, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.626, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХLIII - 1295, кв.3 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.625, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с осеви точки. 5 - 18 - 17 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Преса"/, по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по обявяване и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

 ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 697

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

             В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 164 

            - № 164 -  урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил с площ 497,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцели/ ІХ-188 и VІІ-190, кв.41 и улици с осови точки 42-43 и 43-44.

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2162 / 04.09.2018 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII-189, кв.41 по плана на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №2800/30.09.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, с площ 497,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцели/ ІХ-188 и VІІ-190, кв.41 и улици с осови точки 42-43 и 43-44, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 45.00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 45,00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал.1, т.8  и т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 698

 

1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  , както  следва:

-външно електрозахранване - с подземен кабел ниско напрежение на строеж „Четири  малкоетажни  къщи  за  настаняване  на  туристи - къща  за  настаняване „А"  ,  къща  за  настаняване „Б"  ,  къща  за  настаняване „В",  къща  за  настаняване „Г"  и  сграда  за  административно обслужване", находящ се в поземлен имот с идентификатор №  65365.32.160, местност "Турски гробища",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  от съществуващ  трафопост ТП „БАН" с №23110446, КN_7010, находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.601.1028,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня през поземлен  имот - общинска  собственост, представляващи  поземлени  имоти   с идентификатори  № 65365.32.186  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, същият  с  трайно предназначение  на  територията „Земеделска".

2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  територия  , както  следва:

-външно електрозахранване - с подземен кабел ниско напрежение на строеж „Четири  малкоетажни  къщи  за  настаняване  на  туристи - къща  за  настаняване „А"  ,  къща  за  настаняване „Б"  ,  къща  за  настаняване „В",  къща  за  настаняване „Г"  и  сграда  за  административно обслужване", находящ се в поземлен имот с идентификатор №  65365.32.160, местност "Турски гробища",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  от съществуващ  трафопост ТП „БАН" с №23110446, КN_7010, находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.601.1028,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня

 в  следният териториален обхват  -  поземлен  имот  с  идентификатор  № 65365.32.186  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, което   е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с  идентификатор  65365.32.186  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  , както  следва:

-външно електрозахранване - с подземен кабел ниско напрежение на строеж „Четири  малкоетажни  къщи  за  настаняване  на  туристи - къща  за  настаняване „А"  ,  къща  за  настаняване „Б"  ,  къща  за  настаняване „В",  къща  за  настаняване „Г"  и  сграда  за  административно обслужване", находящ се в поземлен имот с идентификатор №  65365.32.160, местност "Турски гробища",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  от съществуващ  трафопост ТП „БАН" с №23110446, КN_7010, находящ се в  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.601.1028,  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня

4.Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Разрешава   заявителите  да  изработят  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и   одобреното  задание  по  т.2.

6.Възложителите  да съгласуват  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 7.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

 8.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителите  след  заплащане  на  такса 70 лв, съгласно  чл.55, т.17  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 10.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 699

 

1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на  урбанизираната  територия, както  следва:

-Канализационно отклонение, за отвеждане на дъждовни води на поземлен  имот  с  идентификатор  65365.24.199, местност "Грамчова чешма",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, 

през поземлен имот - общинска собственост, представляващи  поземлени  имоти с идентификатор 65365.24.604, същият с трайно предназначение на  територията „Земеделска".

2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  територия  , както  следва:

-Канализационно отклонение, за отвеждане на дъждовни води  на поземлен  имот  с  идентификатор  65365.24.199, местност "Грамчова чешма",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, 

 в  следният териториален обхват  -  поземлени  имоти  с  идентификатори  №№ 65365.24.605, 65365.24.606  и  65365.24.604  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, което   е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със следния  териториален  обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  №№ 65365.24.605, 65365.24.606  и  65365.24.604  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  , както  следва:

-Канализационно отклонение, за отвеждане на дъждовни води  на поземлен  имот  с  идентификатор  65365.24.199, местност "Грамчова чешма",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

4.Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и   одобреното  задание  по  т.2.

6.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

7.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

 8.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70, съгласно  чл.55, т.17  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня. 9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 10.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1 и чл.134,ал.1, т.1  от  ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 700

 

1.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 18 от 12.01.2007 година и Заповед № 17 от 12.01.2007 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменени със Заповед №2/02.01.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата поземлен  имот с идентификатор 65365.32.35, местност "Света Богородица", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 94 от 04.03.2013 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, както следва:

     - проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ - третиращ разделяне на поземлен имот с идентификатор 65365.32.35, местност "Света Богородица", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 94 от 04.03.2013 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил на три самостоятелни поземлени имота с проектни идентификатори №№ 65365.32.59; 65365.32.70 и 65365.35.79 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване /ПЗ/ - третиращ промяна на установената устройствена зона от „Жилищна  устройствена  зона с преобладаващо застрояване  със средна  височина  и  плътност - Жс", съгласно  чл.19 от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони , със  следните  пределно  допустими  стройности  на  параметрите  за  застрояване, както  следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 13,5 м. /1 - 4/

Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2,0

            Минимална  озеленена  площ - 40%

в „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина и  плътност - Жм" , съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони ,със  следните  пределно  допустими  стройности  на  параметрите  за  застрояване, както  следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

            Минимална  озеленена  площ - 40%

В едно с новопредвидено застрояване в поземлени имота с проектни идентификатори №№ 65365.32.59; 65365.32.70 и 65365.35.79 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно представеното мотивирано предложение за изменение на Плана за застрояване.

2.Проекта за  Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

3.Разрешава заявителите да изработи за своя сметка проекта за  Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата и при спазване изискванията  на   т.1.

4.Възложителите да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

5.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя на определените за това местта в сградата  на  общината, района  или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

6.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

7.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

8.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ  решението  не  подлежи  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и на основание чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование    

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 РЕШЕНИЕ 701

 

1. Общински съвет - Сапарева баня дава своето съгласие за формиране на група с недостатъчен брой деца (9 деца)  в базата в с. Сапарево, ДГ "Св. Анна" община Сапарева баня.

2. Общински съвет - Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото  решение на основание чл.60, ал.1 от АПК за защита на особено важен обществен интерес, като от закъснение на изпълнението може да последва значима или трудно поправима вреда.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

Правно  основание  чл.3, ал.2, във връзка с чл.6, ал.3, пр.1 от ЗОС,  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 702

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следният недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 65365.30.84, местност „Под селото"  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ от  157  кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска  и начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, при граници на имота: имоти №№65365.30.123, 65365.30.131, 65365.30.122, 65365.30.146 и 65365.602.1006.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 54/19.09.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                             

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 703

 

1.Общински съвет гр.  Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ, в размер на 400,00 лв.на следните, подали заявления лица:

-          Цветелин Славчов Стойчов -за лечение

-          Асен Георгиев Гиздов - за лечение

2.Сумата да бъде осигурена  от средствата, предвидени  в дейности на Общинска администрация, параграф 42-14 - обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет, от бюджета на община Сапарева баня за 2019г.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов