Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 19.09.2019г. от 10:15ч. / четвъртък /

 

ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 19.09.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   залата на ТСУ

 

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

Проект!                                                            Дневен ред:

 

1.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-74/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на община Сапарева баня за 2018 година.

2.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-72/  19.08.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001 - 7.001-0096-C01 от 23.05.2019г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

3. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-73/  19.08.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху първо авансово плащане по договор № BG06RDNP001 - 7.001-0096-C01 от 23.05.2019г. по Процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня", сключен между община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

4.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1611/  28.08.2019г.

ОТНОСНО: Изпълнение на договора по проект BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", по процедура BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2".

5.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1325-1/  20.08.2019г.

ОТНОСНО: Принципно съгласие за извършване на ремонтни работи в имот - публична общинска собственост.

6.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1043-6/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

7.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1392-4/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

8.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1487-1/  27.08.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

9.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1900-9/  29.08.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

10.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1453-1/  02.09.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

11.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1158-11/  09.09.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

12.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-1270-1/  12.09.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

13.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-1270-2/  12.09.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

14. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-1130-4/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

15. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1304-1/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

16. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-828-1/  18.07.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

17. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-782-1/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

18. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-950-1/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

19.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-951-1/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

20. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-59-3/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план  /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.622 и 65365.60.1 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, за изграждане на елементи от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Външно електрозахранване - ниско напрежение за захранване на съществуваща: „Бензиностанция и газстанция за зареждане на автомобили и пълнене на туристически бутилки", находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.216, местност „Сиракова круша" по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня от съществуващ стълб №7, клон А, мрежа НН 380/220 V, трафопост „РМЦ" посредством УИП 4+16 кв.м, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.622    по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с възложител „КЛИВЕ" ЕООД.

21. Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-755-3/  13.09.2019г.

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват улица с осови точки 30-31 по плана на с. Сапарево и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-2134, кв.14 по плана на с. Сапарево, община Сапарева баня.

22.   Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов