НовиниПринтирай

Покана относно провеждане на консултации за определяне състав и ръководство на СИК в Община Сапарева баня, област К-л за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

 

ДО

Г-Н/Г-ЖА .................................

.................................................                                                          

 

 

                                                                                                     ПОКАНА

Относно: Провеждане  на  консултации  за  определяне състав и ръководство  на   СИК   в  Община Сапарева баня, област Кюстендил  за  произвеждане  на  изборите  за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На  основание   чл.91,   ал.3 и ал.4   от  Изборен  кодекс, във връзка с  Решение  №1029-МИ от 10.09.2019г.  на  ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019г., с приложени    Методически указания за назначаване на СИК, Решение №022/12.09.2019г.на Общинска  избирателна комисия на Община Сапарева баня за определяне броя на членовете на СИК на територията на Община Сапарева баня,  Ви   каня  на 17.09.2019г. (вторник) от 10:00 часа   в   кабинета на Кмета на  Община Сапарева баня  на  консултации  за определяне  състав и ръководство  на  Секционните избирателни комисии в Община Сапарева баня за произвеждане на  изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

В   съответствие   с   изискванията   на   Решение  № 1029-МИ от 10.09.2019г.   на ЦИК   е   необходимо     да   представите   следните документи:

1.Заверено  от  партията  копие  на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07. 2019г.,  или    копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 44-то Народно събрание.С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

2. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, или заверено копие от пълномощно.

3.Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице и наименованието на партията или коалицията, която прави предложението.

 /срок 19.09.2019г/

4. Списък на резервни членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51,ал.2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва  с решение на ОИК, Община Сапарева баня . Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.3 от писмото.

/срок 19.09.2019г/

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ