НовиниПринтирай

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 068 състоящ се от подотдел 80 „з

 

О Б Я В А


 На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 658 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-555/09.09.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 068 състоящ се от  подотдел 80 „з" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - Калин Гелев, кмет на Община Сапарева баня

2. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

Продажба на стояща дървесина на корен в обект №068, подотдел 80 «з» собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 1140 куб.м. /лежаща маса 920 куб.м./, начална цена за обекта -61 572,00 лв. без ДДС;

3. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект № 068 - подотдел 80-з - 5% от началната цена 61 572.00 лв. без ДДС или  3078,60 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 26.09.19 г.

  3.2. Стъпка за наддаване 1 847,16 лв.  - 3% от началната цена 61 572,00 лв. без ДДС.

  3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа до 08.10.2019 г.

4. ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 26/09/2019 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 08/10/2019 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0889 512 105

5. ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 26/09/2019 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа до 08/10/2019 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

6. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа на 26/09/2019 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 08.10.2019 г.

7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 13.30 часа на 27/09/2019 год. в залата на ТСУ /етаж №3/ от сградата на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1

8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 13.30 часа на 09.10.2019 год.   в залата на ТСУ /етаж №3/ от сградата на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1

 

 

Общинска администрация  - Сапарева баня