НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 552/05.09.2019г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по повод предстощи местни избори на 27.10.2019г.

                                                      ЗАПОВЕД                                                           
№РД-08- 552/ 05.09.2019г.


 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, ал.3 от Изборен Кодекс и Решение №794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК  за условията и реда за провеждане   на   предизборна    агитация   в   изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

 

  О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1.Следните места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни  материали от кандидатите на партиите, коалициите  и инициативните  комитети  по време на предизборната кампания  от  27.09.2019г. (30 дни преди изборния ден)  до 24:00 часа на 25.10.2019г. в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. на територията на Община Сапарева баня, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

2.В случаите на втори тур  предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втория тур от ОИК, Община Сапарева баня и приключва в 24:00 часа на деня преди предизборния ден.

3.На всеки агитационен материал задължително да  се отбелязва от чие име се издава.

4.Всеки  агитационен  материал  да съдържа информация, че купуването и продаването  на  гласове  е престъпление, като информацията заема не по- малко от 10 на сто от лицевата площ на  агитационния материал и е разположена в обособено поле.

5.На  сгради, огради и витрини  агитационни материали  да се поставят след  разрешение  на  собственика или управителя на имота.

6.Забранявам  унищожаването  и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите.

7.Забранявам  публикуването и  излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

8.Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота  и  здравето  на  гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

9.Забранявам  използването  на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

10.Забранявам използването на държавния и общинския транспорт за предизборна  агитация.

11.Забранявам  провеждането  на  предизборна  агитация  в  държавните и общинските учреждания  и  институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

12.Забранявам провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.

13.Забранявам  предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

14.Забранявам използването на агитационни материали, съдържащи герб и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

15. Забранявам предизборна агитация от служители на вероизповеданията.Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди.

16.Забранявам поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

17.Забранявам в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

18.В срок  до  7 дни  след  изборния  ден (3 ноември 2019г.), а когато на територията на общината се провежда втори тур - в срок до седем дни от датата на провеждането му, партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори, по реда на чл.186, ал.3 от Изборен кодекс.

19.По  решение  на  Общинската избирателна комисия, Община Сапарева баня,  кметът  на  общината, кмета на кметство  премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на МВР.

Настоящата  заповед  да  се  обяви  публично на населението на общината  по подходящ начин, както и да се постави на информационното табло в сградата на общинска  администрация  и  на интернет страницата на Община Сапарева баня,  а копия    от   нея   да   се   предоставят  на ръководствата на политическите партии и коалиции, кметове на кметства,  Началника на Районно управление гр. Дупница и на Общинска избирателна комисия, Община Сапарева баня за сведение.

 

 Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Сапарева баня.

 

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ