Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 445 / 05.07.2019г. на кмета на община Сапарева баня е одобрен проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2747, кв.108

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Ясен Красимиров Недялков - гр. София, район Лозенец, ул. Капитан Андреев №21, ет. 2, ап. 10 и на Георги Божилов Славков - гр. Сапарева баня, ул. Нов живот №21, че със Заповед № РД - 08 - 445 / 05.07.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №128/22.10.1999 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2747, кв.108 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.6 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ, парцел XI-2747, кв.108 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.7 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ както следва:

- Обединяване на урегулираните поземлени имоти, представляващи парцели V-2747 и XI-2747, кв. 108 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори съответно 65365.601.6 и 65365.601.7 по КК на гр. Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер - V-2747, кв. 108 по регулационния план на гр. Сапарева баня и с проектен идентификатор 65365.601.1103 по КК на гр. Сапарева баня.

- Промяна на отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер - V-2747, кв. 108 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1103 по КК на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване";

с Възложител „ХИДРО-РСД" ЕООД.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.