НовиниПринтирай

Oбява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 066 състоящ се от подотдел 161 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

О Б Я В А


На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.46, т.1 и чл.49, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 657 от Протокол №53/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и и Заповед № РД-08-537/29.08.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 066 състоящ се от подотдел 161 „в" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.
1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - Калин Гелев, кмет на Община Сапарева баня
2. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА
Продажба на стояща дървесина на корен в обект №066, подотдел 161 «в» собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 1380 куб.м. /лежаща маса 1123 куб.м./, начална цена за обекта -64 531,00 лв. без ДДС;
3. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ
3.1.Гаранция за участие за обект № 066 - подотдел 161-в - 5% от началната цена 64 531.00 лв. без ДДС или 3 226,55 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 до 16.00 ч. на 24.09.19 г.
3.2. Стъпка за наддаване - 1 935,93 лв. - 3% от началната цена 64 531,00 лв. без ДДС.
3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 03.10.2019 г.
4. ОГЛЕД НА OБEKTA
Всеки работен ден дo 24/09/2019 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 03/10/2019 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Тел за връзка: 0889 512 105
5. ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 24/09/2019 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 03/10/2019 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.
6. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа на 24/09/2019 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 03.10.2019 г.
7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 13.30 часа на 25/09/2019 год. в залата на ТСУ /етаж №3/ от сградата на Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1
8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 13.30 часа на 04.10.2019 год. в залата на ТСУ /етаж №3/ от сградата на Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1


Общинска администрация - Сапарева баня