Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед№РД-00-15/21.08.2019г. на кмета на общ.Сапарева баня за допускане изработването на проект за ПУП–изменение на ПР с възложители Иван Рангелов Димитров, Мария Рангелова Димитрова, Васил Рангелов Димитров и Антонио Рангелов Димитров

 

OБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-15/21.08.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-1035, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.351 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-1038, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1174 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-1037, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.349 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-1039, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1173 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-1035, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-1038, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-1037, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

4. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-1039, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

5. Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложители Иван Рангелов Димитров, Мария Рангелова Димитрова,  Васил Рангелов Димитров и Антонио Рангелов Димитров.