НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС/ АПОС №24/09.02.2006г./-помещение №3 с площ 24 кв.м., 2-ри етаж в сградата на кметство с. Овчарци, изградена в УПИ, парцел I-за кметство, кв. 44 по ЗРП на с.Овчарци

ОБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 664 от Протокол №53/31.07.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-520/22.08.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Овчарци, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:
1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

«Част от имот - публична общинска собственост/АПОС №24/09.02.2006г./-помещение №3 с площ 24 кв.м., находящо се на 2-ри етаж в сградата на кметство с. Овчарци, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел I-за кметство, кв. 44 по ЗРП на с. Овчарци, при съседи- кабинет №2-секретар и №4-антре, съгласно схема-разпределение на кметство с. Овчарци  за срок от пет години.»

2. Начална тръжна цена - 2.20лв./кв.м. (два лева и двадесет стотинки) на месец.

3. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/  години, считано от датата на подписване на договора.
4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена  за цялото помещение  или  5,28 лв. (пет лева и двадесет и осем стотинки) внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.
Краен срок за внасяне на депозита - 16.09.2019г. -  17:00 часа.   
Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 23.09.2019г. - 17:00 часа.
5. Срок за закупуване на тръжна документация -  16.09.2019г., 17:00 часа.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.
6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16.09.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.
7. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 16.09.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.
8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на обекта на търга следва да внесе на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално на времето от сключване на договора до края на първия календарен месец, както и наемната вноска за месеца, следващ сключването на договора. Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.
9. Място, ден и час на провеждане на търга: 17.09.2019г. от 14:00 часа в сградата на община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул. «Германея» №1, етаж 3, заседателна зала на ТСУ.
10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 24.09.2019г. от 14:00 часа в сградата на община Сапарева баня, гр.Сапарева баня, ул. «Германея» №1, етаж 3, заседателна зала на ТСУ.
11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 23.09.2019г., 17:00 часа.                          12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 23.09.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.
13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  23.09.2019г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480