НовиниПринтирай

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 065, подотдел 80-и от общинска горска територия на Община Сапарева баня

ОБЯВА

 

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол №38/27.06.2018 г.; Решение №624 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-532/26.08.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 065, подотдел 80от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КОНКУРСА - Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня;

1.      НАЧАЛНА ЦЕНА

      Началната цена за добив на дървесина в Обект №065, подотдел 80-и с лежаща маса 674 куб.м е 15 546.00 лв /петнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест лева/ без ДДС.

2.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1.Гаранция за участие в конкурса е под формата на парична сума и е в размер на 777.30 лева без ДДС- 5% от началната цена 15 546.00 лв. без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 от 9.00 ч.  до 16.00 ч. на 10/09/2019 г.

  3.2. Гаранцията за повторния конкурс трябва да е постъпила в срок от 9.00 часа до 16.00 часа на 17.09.2019 год.

3.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден до 10/09/2019 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен конкурс всеки работен ден дo 17/09/2019 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка и след представяне на документ за закупени документи за участие в конкурса.

 Тел за връзка: 0889512105

4.      ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ

 Конкурсната документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 10/09/2019 г. включително. Документация за повторния конкурс може да получите в деловодството на Община Сапарева баня от 09.00 до 16.00 часа до 17/09/2019 г. при предварително внесена сума за конкурсна документация.

5.      КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - от 9.00 до 16.00 часа до 10/09/2019 г. Офертите за повторния конкурс се депозират от 9.00 часа до 16.00 часа до 17.09.2019 г.

6.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА - 13.00 часа на 11/09/2019 год. залата на ТСУ /етаж №3/ на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1.

7.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН КОНКУРС - 13.00 часа на 18.09.2019 год залата на ТСУ /етаж №3/ на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1

Общинска администрация  - Сапарева баня