НовиниПринтирай

Стартира приема на заявления за потребители по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сапарева баня”

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Община Бобов дол в качеството си на Бенефициент подписа Договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"  за проект BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня".

Проектът цели да осигури почасови интегрирани социално-здравни услуги от мобилен екип в домашна среда, психологическа помощ и подкрепа.

v Документи се подават от 22.08.2019 г. до 28.08.2019 г. вкл.;

v Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в община Сапарева баня, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).

 

v За ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ  УСЛУГИ ОТ МОБИЛЕН ЕКИП В ДОМАШНА СРЕДА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА  могат да кандидатстват:

 

Ø  Лица с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Ø Лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

Необходими документи за кандидат-потребители:

Ø Заявление  - по образец, който ще получите в Общината;

Ø Документ за самоличност (за справка);

Ø Документ за самоличност на законния представител - настойник, попечител (за справка);

Ø Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

Ø Медицински протокол на ЛКК (копие);

Ø Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

Ø Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Ø Други документи;