НовиниПринтирай

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Сапарева баня за 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2018 г. от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.08.2019 г. от 12.00 часа, в заседателната зала на община Сапарева баня.

 

Отправям покана към жителите на общината, неправителствените организации, представителите на бизнеса, на средствата за масово осведомяване и цялата общественост за участие.

 

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, стаята на председателя на Общински съвет, публикувани са и на сайта на община Сапарева баня.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща: sap_oba@abv.bg , както и в деловодството на общината.

 

 

С уважение,

Иван Куйов (п)

Председател на Общински съвет-Сапарева баня