НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 434/28.06.2019г. на Областния управител на обл. К-л във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ


ЗАПОВЕД № РД-20-204/13.08.2019 г.

 

На основание чл. 32 ал.1 във връзка с чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията, чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването Африканска чума по свинете. Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол №РД-18-127/08.08.2019 г. и Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол № РД-18-128 от 12.08.2019 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

ДОПЪЛВАМ Заповед №РД-20-180/19.07.2019 г., съгласно Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол №РД-18-127/08.08.2019 г. както следва:

1.  Лицата по чл. 34 от ЗЛОД и ДП да повишат бдителността и да осъществят претърсвания на ловностопанските територии за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение в горските територии, базите за интензивно стопанисване на дивеч и около свиневъдни ферми.

2.  да изготвят и представят на съответните ДГС/ДЛС информация за лицата, които ще ловуват през съответната седмица.

3.  В срок до 20.08.2019г. да се изградят селективни капани за улов на дива свиня.

 

ДОПЪЛВАМ Заповед №РД-20-180/19.07.2019 г., съгласно Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол №РД-18-128/12.08.2019 г. както следва:

1.    До края на работния ден на 13.08.2019 г. кметовете да представят Списък за брой задни дворове и брой свине отглеждани в тях по общини и населени места.

2.    Кметовете на общини да проведат информационна кампания сред населението на съответните общини за  пристъпване към доброволно заколване на прасетата като мярка за превенция на АЧС, като се наблегне на:

-АЧС е опасна силно заразна с потенциал за разпространение и засягане на огромни територии. Няма лечение, няма ваксина;

-Свинете в задните дворове са в най-висок риск да заболеят, а стопаните неволно да разпространят заболяването;

-Мярката за доброволно клане не е „избиване" на здрави прасета. Това е доброволно клане и е да предпази свинете и даде възможност на стопаните им да заколят здрави прасета сега (защото в състояние на огнище в обекта им или в зона от 3 км се налага принудително умъртвяване/загробване и невъзможност за оползотворяване на месото);

-Мярката за доброволно клане ще ограничи опасността от навлизане на АЧС, ще остави повече здрави населени места. Това ще позволи на хората да въведат необходимите минимални мерки за биосигурност, при които да започнат отново да отглеждат и без риск свине в личните си стопанства;

-Колкото по-бързо бъде приложена мярката, толкова по бързо ще се овладее ситуацията и хората ще могат да възобновят отглеждането на свине в лични стопанства;

В тази връзка всяко противопоставяне и неизпълнение на мярката ще забави и попречи на борбата с АЧС в страната;

-Мярката е насочена към ограничаване огромните щети, които АЧС нанася на цялото свиневъдство в страната (без значение размера/броя на свинете в стопанството);

-АЧС не е опасна за човека, но вирусът оцелява в месните продукти, които не са претърпели термична преработка и човекът неволно с тях разпространява вируса (чрез изхвърляне на кухненски отпадъци);

-Не се прилага масово избиване на свине, а превенция да опазим здрави прасетата си, на доброволен принцип по преценка на стопаните до 26.08.2019 г.;

-Финансова помощ е предвидена за стопаните, които изпълнят мерките за превенция за извършване на почистване и дезиенфекция на обектите, както и тяхното привеждане към правилния режим на отглеждане на животни -регистрация и биосигурност;

-Неизпълнението на мерките ще лиши стопаните от тази финансова помощ, както и от европейските средства, които им се отпускат за тази цел. Отстраняването на възприемчиви животни ( свине) в населените места ще даде възможност за по-бързото овладяване на епизоотията от АЧС, като по тозиначин ще се опази свиневъдният сектор в България (индустриални, фамилни и лични стопанства);

-Кметовете, които не предоставят списък на хората, приложили мярката за доброволно клане, ги лишават от полагащата им се финансова помощ. Репопулиране ще бъде възможно след една година, но след извършена регистрация, на база въведени мерки за биосигурност;

-Цялата научна общност в страната е налична за провеждане на обучителни /информативни кампании;

- 0700 122 99 спешен телефон за връзка - при необходимост от допълнителна информация, сигнали за нелоялни стопани, заболеваемост или други проблеми, свързани с АЧС.

3.  До 12:00 на 26 август 2019 г. кметовете на общини да представят списъците на стопаните приложили мярка доброволно клане, представени от кметовете на населени места, заверени от кмет/кметски наместник на населеното място, официалния лекар. Същите да се представят за разглеждане от Областната епизоотична комисия, заверени от областния управител и до 26 август 2019 г. представени в МЗХГ.

4.  Списъците ще бъдат използвани като базова информация за изплащане на обявеното подпомагане в размер на 300 лв./двор за извършване на мероприятия по почистване и дезинфекция на обектите.

 

Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ

За Областен управител  на

основание Заповед №РД-25-184/23.07.2019г.