Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на вниманието на госпожа Юлия Накиева Христова - гр.Дупница, ул.”Княз Борис 1” № 9, ет.8, ап.29

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Юлия Накиева Христова - гр.Дупница, ул."Княз Борис 1" № 9, ет.8, ап.29, Подробен устройствен план /ПУП/ - Работен устройствен план /РУП/, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели II - 2710,2711 и III - 2708, 2709, кв. 105 по регулационния план на гр.Сапарева баня одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.601.756 и 65365.601.757, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 438 от 27.11.2009 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ определяне на разстоянията между съществуващата масивна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 2708, 2709, кв.105 по регулационния план на гр.Сапарева баня и новопредвидена малкоетажна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот представляващ парцел II - 2710, 2711, кв.105 по регулационния план на гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Работен устройствен план /РУП/, с Възложител Георги Динчов Янакиев.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.