Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД – 08 – 258 / 02.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня до заинтересованите лица:Георги Лазаров Стоймиров, Малин Лазаров Стоймиров и Райна Георгиева Стоймирова

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Георги Лазаров Стоймиров - гр. София, ул."Княжевска" № 48, вх.Г, ет.3, ап.10, Малин Лазаров Стоймиров - гр. София, ул."Княжевска" № 48, вх.Г, ет.3, ап.10 и на Райна Георгиева Стоймирова - гр. София, ул."Княжевска" № 48, вх.Г, ет.3, ап.10, че със Заповед № РД - 08 - 258 / 02.05.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в  обхвата  на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-951, кв. 42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.603.198 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-952, кв. 42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.603.189 и 65365.603.190 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-954, кв. 42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.603.199 по КК на гр. Сапарева баня,  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV-950, кв.42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.603.196 и 65365.603.197 по КК на гр. Сапарева баня, с Възложител Георги Михайлов Паланков.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.