Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.07.2019г. от 10:15ч. / сряда / в Заседателната зала на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.07.2019г. от 10:15ч.  / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

Проект!                                                                             Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-69/  25.07.2019г.

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците".

2.  Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня  с  изх. №Дз-6/  22.07.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня  и неговите комисии за периода от месeц  януари 2019г. до месец   юни 2019г.

3.Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня  с  изх. №П-1028-1/  25.07.2019г.

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. №П-1028/24.07.2019г. от инж. Петър Василев, Управител на „ВиК Паничище"ЕООД, гр. Сапарева баня.

4.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1236-1/  18.07.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на експертна оценка  изготвена съгласно - Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с ПМС №236 на МС  от 03.08.2011г., допълнена с ПМС №323 от 12.12.2012г., изменена и допълнена с ПМС №102 от 26.04.2016г., за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия общинска собственост, с цел изграждане на елемент на техническата инфраструктура, подземен ел. провод ниско напрежение от поземлен имот с идентификатор №65365.35.79, местност „Над селото"за захранване на поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица", по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор №65365.35.181, местност „Под ридо", по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор №65365.35.10, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр. Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор №65365.35.14, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр. Сапарева баня в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.210.1011 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед №РД-18 - 9172 от 24.11.2015г., издадена от Началник на служба по Геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в подотдел 139 „б" и подотдел 139 „в" по Горско стопански план на ТП ДГС Дупница, утвърден със Заповед №156 от 20.02.2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

5.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-401-4/  16.07.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

6.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-456-4/  16.07.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

7.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1023-4/  25.07.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.

8.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-59/  23.07.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:

Подотдел 161 „в" със стояща маса бял бор 1 350 куб.м; смърч 30 куб.м

Количествата лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 161 „в" е посочено в Приложение към съответната Докладна записка.

9.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-60/  23.07.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:

Подотдел 80 „з" със стояща маса бял бор 870 куб.м; смърч 190 куб.м; ела 40 куб.м; бук 20 куб.м; ива 10 куб.м; бреза 10 куб.м.

Количествата лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 80 „з" е посочено в Приложение към съответната Докладна записка.

10.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-61/  23.07.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:

Подотдел 79 „м" със стояща маса бял бор 1 160 куб.м; смърч 280 куб.м; ела 40 куб.м; бук 30 куб.м

Количествата лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 79 „м" е посочено в Приложение към съответната Докладна записка.

11.  Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-64/  24.07.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:

Подотдел 83 „а" със стояща маса бял бор 920 куб.м; смърч 480 куб.м; ела 120 куб.м; бук 10 куб.м

Количествата лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 83 „а" е посочено в Приложение към съответната Докладна записка.

12.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-65/  24.07.2019г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:

Подотдел 100 „д" със стояща маса   смърч 410 куб.м; бм 80 куб.м

Количествата лежаща маса, както и единичните цени за всеки клас на сортиментност по отделно в подотдел 100 „д" е посочено в Приложение към съответната Докладна записка.

13.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-783-1/  18.07.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

14.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-62/  24.07.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем маломерни имоти от общински поземлен фонд.

15.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-63/  24.07.2019г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения - части от имоти публична общинска собственост.

16.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-66/  24.07.2019г.

ОТНОСНО: Обявяване на имот публична общинска собственост за имот - частна общинска собственост.

17.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-67/  24.07.2019г.

ОТНОСНО: Обявяване на имот публична общинска собственост за имот - частна общинска собственост.

18.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1204-1/  24.07.2019г.

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване и право на надстрояване без провеждане на търг или конкурс.

19.   Разглеждане на Молба - предложение от Владимир Евгениевич Гордейчук, акционер в „АКВА ТРИЙТМЪНТ" АД.

20.   Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов