Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-13 / 09.07.2019 год. на кмета на Общ. Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/ с идет. 65365.601.642, УПИ -парцел XVI-186, кв. 78, по рег. план на гр. Сап. баня, с идент. 65365.601.643 по КК

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-13/ 10.07.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII-185, кв. 78, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.642 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI-186, кв. 78, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.643 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII-185, кв. 78 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI-186, кв. 78 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.642 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложител Веселин Николов Мандев. 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.