Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение №632/15.07.2019г. по Протокол №50/30.05.2019г. на Общ.съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор № 65365.32.39, местност „Горнио герен

О Б Я В Л Е Н И Е      

                            

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 15.07.2019 г. - Решение №632, взето по Протокол №50/30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за регулация (ПЗ), в обхват поземлен имот поземлен имот с идентификатор № 65365.32.39, местност „Горнио герен", по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване  жилищна устройствена зона с малка висичина и плътност - Жм", с цел изграждане на една малкоетажна къща за настаняване", с Възложител Румен Йорданов Мавров.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.