Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение №630/15.07.2019г. от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – (ПР) и (ПЗ), в обхват ПИ с идент. №65365.31.63, местност „Горнио герен"

 

О Б Я В Л Е Н И Е                                  

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 15.07.2019 г. - Решение №630, взето по Протокол №50/30.05.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за регулация (ПЗ), в обхват поземлен имот поземлен имот с идентификатор № 65365.31.63, местност „Горнио герен", по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на установената устройствена зона от „Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина и плътност - Жс" в „Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка висичина и плътност - Жм", без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на „Една малкоетажна къща за настаняване на туристи", с Възложител Драгомир Иванов Златков.

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.