Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Унифицирани образци на заявления, протоколи за устно заявяване и образци на издавани документи за услуги, предоставяни от общинските администрации

С Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г. за допълнение на Наредбата за административното обслужване, нормативно са регламентирани унифицирани образци на  заявления за 16 административни усллуги, предоставяни от общинските администрации.

Прикачени файлове

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние (50.50 KB) Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране (49.50 KB) Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване (53.00 KB) Заявление за издаване на скици за недвижими имоти (51.50 KB) Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (56.50 KB) Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии (47.00 KB) Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни (50.00 KB) Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа (53.50 KB) Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот (51.50 KB) Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (53.50 KB) Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите (53.50 KB) Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина (49.50 KB) Заявление за издаване на разрешение за строеж (51.50 KB) Заявление за одобряване на подробен устройствен план (56.50 KB) Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (51.00 KB) Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (51.50 KB) Удостоверение за декларирани данни (54.00 KB) Удостоверение за търпимост на строеж (48.50 KB) Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (48.00 KB)