Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.06.2019г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

 

ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.06.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                                         Проект!                                                 Дневен ред:


1.Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Дз-5/  22.05.2019г.

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сапарева баня.

2.Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-1470-5/  19.06.2019г.

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ разходи за ДДС към авансово плащане по договор №10/07/2/0/00907 от 15.12.2007 г.  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за проект „Ремонт и модернизация на ДГ „Св. Анна", гр. Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие".

3.Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-512-3/  18.06.2019г.

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действиена Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" и преиздаването му на друг титуляр.

4.Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-738-1/  20.06.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

5.Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-784-1/  20.06.2019г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

6.Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-54/  20.06.2019г.

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2020г.

7.Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов