НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №2312/28.05.2019г./, представляващ /ПИ/ №53254.50.72 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“, землище на с. Овчарци

 ОБЯВА

 

На основание: Решение №628 от Протокол №50/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-412/24.06.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: 

 

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2312/28.05.2019г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ №53254.50.72 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с. Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009г. на Областния управител на област Кюстендил с площ 492,00 кв.м, при съседи: ПИ №53254.50.70, 53254.50.71, 53254.50.73 и №53254.50.120»

 

1. Начална тръжна цена - 3 936,00 лв. за продажба на имота, съгласно т.3 от Решение №628 от Протокол №50/30.05.2019г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

2. Краен срок за приемане на предложенията -  23.07.2019г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг - 24.07.2019г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена. Депозитът се внася в размер на изчислената сума по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

5. Краен срок за внасяне на депозита -   23.07.2019г. -  17:00 часа.   

6. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 30.07.2019г. - 17:00 часа.

7. Срок за закупуване на тръжни документи -  23.07.2019г.  - 17:00 часа.       

8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 23.07.2019г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 31.07.2019г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  30.07.2019г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

12.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг30.07.2019г.  -  17.00 часа.                                     

13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 25.07.2019г. До 30.07.2019г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа. 

                  

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480