Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис -извлечение на Протокол № 50/30.05.2019г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА и Решение №4 от 9 април 2019г. на Конституционен съд на Република България /обн. в ДВ бр.32 от 16.04.2019г./           

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 616

 

 1.Общински съвет Сапарева баня  изменя  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня, както следва:

 

 § 1.Общински съвет Сапарева баня отменя ал.2 на чл.19 .

 

§2.  Общински съвет Сапарева баня с цел защита на правата и законните  интереси на гражданите на община Сапарева баня и собствениците на недвижими имоти на територията на гр.Сапарева баня на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, заради защита на  важен обществен интерес.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 617

 

 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „БАЛКАН ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул."Хан Крум" №29,  ЕИК  102880931 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика   за външен басейн с обем 119 куб.м.,  хидромасажна вана - джакузи с обем 3 куб.м.,  представляващ част от обект:   „Къща за настаняване на туристи с басейн",  находящ се в УПИ, представляващ парцел V  -  „За обществено обслужване",  кв.200  по плана на гр.Сапарева баня  /нов идентификатор  №65365.602.1202 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, както следва:

 • Проектен дебит - 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до 4,32  куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 1 576,80  куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 618

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства  на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

 2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Емар Инжинеринг" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. София, раойн Лозенец,  ул."Бисер"№2, ет.2, ап.5  ЕИК  203396788 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри хигиенни нужди, спорт и отдих и водоползване за профилактика, включващо  басейн с обем 106,00 куб.м.,   представляващ част от обект:   „Сграда за обществено обслужване с предназначение  хотел с басейн",  находящ се в УПИ, представляващ парцел парцел XХIV  -2716 „За  хотел", кв.105А  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.939 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, изменена със Заповед № КД-14-10-333/01.10.2012 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил , както следва:

 • Проектен дебит -  до 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до 4,32 куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 1 576,80 куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 619

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства / не съответства  на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

 

2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава / не дава  съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „КОНДОР 73" ООД  със седалище и адрес на управление: гр. Дупница,  ул."Цар Симеон Велики"№6, ет.3, ап.14,  ЕИК  203857826  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри хигиенни нужди, спорт и отдих и водоползване за профилактика, включващо  басейн с обем 106,00 куб.м.,   представляващ част от обект:   „Сграда за обществено обслужване с предназначение  сграда за настаняване на туристи и басейн",  находящ се в УПИ, представляващ парцел XI  -2770 „За обществено обслужване", кв.110  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.1004 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/ , както следва:

 • Проектен дебит -  до 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до 4,32 куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 1 576,80 куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

     Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

                РЕШЕНИЕ 620

 

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Никола Михайлов Младенчев следният поземлен  имот: 

 • Имот с проектен № 014351 с площ 0.538 дка. в местността „Рафуденица" /Света Троица/ в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31583 / 22.03.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 014005 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 621

 

  І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

   В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя № 956 

    - № 956 -  поземлен  имот № 000342 в местността „Боневица" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня с площ от 15,655 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета.

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 000342 в местността „Боневица" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2300 / 15.05.2019 г./ с площ от 15,655 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 622

 

 І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот с идентификатор № 65365.18.294 /АЧОС №728/25.09.2012 г./ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 17 031 кв.м.; Адрес на поземления имот: местност „Целините", Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 018294, при съседи: ПИ №№65365.18.608, 65365.18.295, 65365.18.349, 65365.18.615.

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 623

 

 І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот с идентификатор № 65365.18.349 /АЧОС №729/25.09.2012 г./ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 23 202 кв.м.; Адрес на поземления имот: местност „Целините", Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 018349, при съседи: ПИ №№65365.18.294, 65365.18.295, 65365.18.580, 65365.18.609, 65365.18.615.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

ОбС гр.Сапарева баня   взе

 

РЕШЕНИЕ 624

 

 І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

 

Подотдел 80-и

 

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина: бял бор едра строителна дървесина-447 куб.м, бял бор средна строителна дървесина 7 куб.м и дърва бял бор 77 куб.м;

смърч едра строителна дървесина 85 куб.м, смърч средна строителна дървесина 3 куб.м и дърва смърч 9 куб.м; ела едра строителна дървесина 33 куб.м, ела средна строителна дървесина 1 куб.м и ела дърва 12 куб.м;

 

 С единична цена за добив е както следва:

-          21 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

-          25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   1 000 лв. без ДДС

 

    ІІ. Продажба на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдел 80-и по следните начини:

1.       Продажба по ценоразпис на дървесина за физически лица на които постоянният им адрес е в община гр.Сапарева баня , съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдел 80-и;

 1. Продажба по ценоразпис на дървесина за юридически лица и еднолични търговци, съгласно Решение №335 от Протокол №26/27.07.17 г. на добита дървесина от временен склад в подотдел 80-и;

3.   Ползване на дървесина от временен склад в подотдел 80-и за нуждите на училища, детски заведеня, религиозни институции, културни институции на бюджетна издръжка, кметства на територята на Община Сапарева и Общинска администрация гр. Сапарева баня, като се заплащат разходите за добив на дървесина за кубичен метър.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

ОбС гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 625

 

 

 Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 29 „в" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 29 „в" със стояща маса бук 860 куб.м, трепетлика 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2019 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

Приложение към Докладна записка

Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел  29-в

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

16

17

 

 

 

 

 

Обект №064

 

 

 

 

 

 

 

І а

бук

_

83,00

трепетлика

_

 

_

І

бук

87

83,00

трепетлика

_

 

7 221,00

ІІ

бук

2

73,00

трепетлика

_

 

146,00

ІІІ

бук

_

55,00

трепетлика

_

 

 

ІV и V

бук

_

_

трепетлика

_

 

 

Дребна дървесина - игл. ритлов.

бук

_

30,00

трепетлика

_

 

 

ОЗМ под 25 см

бук

_

_

трепетлика

_

 

_

ОЗМ над 25 см

бук

_

50,00

трепетлика

_

 

_

Дърва

бук

736

45,00

трепетлика

1

20,00

33 140,00

Техн. дървесина иглолистна средна

бук

_

45,00

трепетлика

_

 

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

бук

_

_

трепетлика

_

 

_

 

 

 

 

Стойност без ДДС:

40 507,00

 

 

 

 

 

ДДС 20%

8 101,40

 

 

Обща стойност с ДДС

48 608,40

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА / и внесено в Общинска администрация заявление  с вх.№ З-874/ 22.05.2019г. от Йорданка Илиева Грахльова.

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 626

 

 

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400,00 лв.  Веселина Георгиева Грахльова, дъщеря на Йорданка Илиева Грахльова по Заявление с вх.№ З-874/22.05.2019г.

2.    Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта.

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38а, ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 627

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 години считано от 31.07.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост, зает с трайни насаждения - малини:

-     поземлен  имот № 003039 в местността „Средна мера" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 389 / 08.04.2008 г./ с площ от 81,818 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: ПИ №№003045, 003046, 003040, 000003, 003114 и 003119 без търг или конкурс на Бойко Христов Димов, съгласно Заявление вх.№З-820/13.05.2019 г. по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя цена за отдаването под наем на имота в размер на  35,00 лв. / дка. годишно.

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор с досегашния наемател - Бойко Христов Димов за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 628

 

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2312 / 28.05.2019 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.72 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил с площ 492,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.70, 53254.50.71, 53254.50.73 и 53254.50.120, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 2 400 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител -  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 3 936,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 629

 

 

 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня"  съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

 2.Общински съвет гр.Сапапева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Младост Естейтс"ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул."Германея" №33,  ЕИК  175157645  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика  за два басейни с общ  обем 110,15  куб.м., представляващ част от обект:„Комплекс за настаняване на възрастни хора",  находящ се в УПИ, представляващ парцел IІІ   110 - за обществено обслужване,  кв861  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.442  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, както следва:

 • Проектен дебит - 0,05 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до 4,32 куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 1 576,80 куб.м. / год.

 

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

На основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1 и ал.5, и  чл.134, ал.1,т.1  от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 630

 

1.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №106/11.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня,  в обхват  поземлен имот с  идентификатор  65365.31.63, местност "Горнио герен",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ промяна на установената устройствена зона от „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  със средна  височина  и  плътност - Жс", съгласно чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на отделните  видове територии  и устройствени  зони , със  следните пределно допустими строиности на параметрите за застрояване, както  следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12,5 м. /1 - 4/

             Плътност  на  застрояване - Ппл - 40 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,5

            Минимална  озеленена  площ - 40%

в „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина  и  плътност - Жм", съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони ,със  следните  пределно  допустими  стройности  на  параметрите  за  застрояване, както  следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

            Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

            Минимална  озеленена  площ - 40%

Без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на «Една малкоетажна къща за настаняване на туристи».

2.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

3.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   т.1.

4.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 5.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

 6. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 7.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 8.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ  решението по т.2 и т.3  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От  ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 631

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.117, местност "Над селото", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 

  2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.117, местност "Над селото", по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня ,Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите  за  застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

            - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

           С цел изграждане на една малкоетажна къща за настаняване.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на  одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

 7.Екземпляр  от решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата  за  определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 632

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.39, местност "Горнио герен", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 

  2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.39, местност "Горнио герен", по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня ,Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите  за  застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

            - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на една малкоетажна къща за настаняване.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на  одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

 7.  Екземпляр  от решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата  за  определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

  8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

  9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 633

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.118, местност "Над селото", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.118, местност "Над селото", по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня ,Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите  за  застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

            - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на една малкоетажна къща за настаняване.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на  одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

 7.Екземпляр  от решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата  за  определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

  8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

  9.На  основание  чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци   

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 634

 

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в размер на 44 985.00 лв.изплащани от община Сапарева баня по банкова сметка за чужди средства в РИОСВ Перник, да се разходват от общината,  за осигуряване  финансиране  закупуването на "Комбиниран багер-товарач" 32400.00 лв. и допълнителни специализирани съдове за разделно събиране  на битови отпадъци при дейности за управление на отпадъците - 12 585.60 лв.

2.Дава съгласие кмета на община Сапарева баня да предприеме необходимите действия пред РИОСВ- Перник за подаване на заявление за отпускане на средства натрупани от общината по чл.64 от ЗУО за закупуване на "Комбиниран багер - товарач" и специализирани съдове за  разделно събиране на битови отпадъци.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА / и внесено в Общинска администрация заявление  с вх.№ З-242/ 11.02.2019г. от Марийка Страхилова Кърпачка.

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 635

 

 

1.       Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 400,00 лв. на  Никола Стоилов Кърпачки  по Заявление с вх.№ З-242/11.02.2019г.

2.        Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 - обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, 21, т.1 от Закона за защитените територии, Раздел II, т.3.5 от План за управление на национален парк „Рила";  чл.8, т.4, чл.12, ал.3,  чл.111, ал.1, 124а, ал.1, чл.125 от Закона за устройство на територията

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 636

 

 1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Специализиран подробен устройствен план за изграждане на „Контролно информационен пункт „Седемте рилски езера" в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1019, местност Национален парк „Рила", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.208 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София .

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Специализиран подробен устройствен план за изграждане на „Контролно информационен пункт „Седемте рилски езера" в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1019, местност Национален парк „Рила", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.208 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности - Ок, съгласно чл.27 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

              -  Плътност на застрояване - 30 %

              - Интензивност на застрояване  Кинт - 0.5

              - Етажност /Височина/ - 1 -  3  / 3.00 м. - 10.00 м. /

              - Минимална озеленена площ - 70 %

С проекта да се предвиди застрояване на „Контролно информационен пункт „Седемте рилски езера"

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Специализиран подробен устройствен план следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Специализиран подробен устройствен план в обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

  6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за  това места в сградата на общината, района или  кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на  плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен  вестник.

 7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

  9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 50/30.05.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

                                                   

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.44, ал.1, т.1, чл.21.ал.1 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ  637

 

  1. ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - канализационен клон с дължина 330.40 м с цел отвеждане на отпадните води от поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност „Фръчковица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност „Под ридо", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност „Валявица", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.4; 65365.35.11, 65365.35.14; 65365.35.37, 65365.35.39; 65365.35.67; 65365.35.71; 65365.35.98; 65365.35.99; 65365.35.181; 65365.35.183; 65365.35.184; 65365.35.193; 65365.35.211; 65365.35.212 и 65365.35.213, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София, с Възложител „Дако 15" ЕООД

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов