НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост: поземлен имот №039062 в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево, община Сап. баня /АЧОС № 2261/02.04.2019г./ с площ 34,110 дка

ОБЯВА


На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 609 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-342/30.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:


1. Описание и местонахождение на обекта на търга:
«Недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот №039062 в местността „Банско ливаге" в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня /АЧОС № 2261/02.04.2019г./ с площ 34,110 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия:десета».

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота - 20.00лв./дка (двадесет лева и нула стотинки) годишно.
3. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2019г.
4. Размер на депозита - 10% от началната тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Краен срок за внасяне на депозита - 19.06.2019г. - 17:00 часа.
Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 26.06.2019г. - 17:00 часа.
5. Срок за закупуване на тръжна документация - 19.06.2019г. - 17:00 часа.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000. 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 19.06.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.
7. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 19.06.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.
8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота предмет на търга следва да внесе преди сключване на договора на наемодателя първата наемна годишна вноска. Останалите наемни вноски се плащат съгласно сроковете, посочени в договора.
9. Място, ден и час на провеждане на търга: 20.06.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.
10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 27.06.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.
11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг - 26.06.2019г., 17:00 часа. 12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - 26.06.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.
13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 26.06.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.


За контакти:
Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480