Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-10/19.04.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идент. №65365.601.532

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-10/19.04.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регула ция (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-251,  кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-250, кв. 83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.531 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-255, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.536 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-254, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.535 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-252, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.533 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-250, кв. 83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-255, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-254, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

4. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-252, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

5.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Христо Георгиев Кръпчански.