НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС– поземлен имот с идент. 65365.602.1005 по КК на гр. Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 178-179 по рег. план на гр. Сапарева баня

ОБЯВА

 

На основание чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 613 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-311/21.05.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

Част от имот - публична общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 65365.602.1005 по КК на гр. Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 178-179 по регулационния план на гр. Сапарева баня, която част представлява обект №1 с площ 20 кв.м., съгласно схема одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваем търговски обект - павилион, за срок от 10 годинa, като вида на павилиона бъде предварително одобрен от главния архитект на Община Сапарева баня.»

 

2. Начална тръжна цена - 120,00 лв. (сто и двадесет лева) на месец с ДДС, съгласно т. III от решение №613 от протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

3. Срок за отдаване под наем - за срок от 10 години.

4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена. Депозитът се внася в размер на изчислената сума с ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

Краен срок за внасяне на депозита -  17.06.2019г. -  17:00 часа.    

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 24.06.2019г. - 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация -  17.06.2019г. - 17:00 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 17.06.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

7. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 17.06.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на обекта на търга заплаща преди сключване на договора на наемодателя първата наемна месечна вноска, определена пропорционално на времето от сключване на договора до края на първия календарен месец, както и наемната вноска за месеца, следващ сключването на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

9. Място, ден и час на провеждане на търга: 18.06.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 25.06.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 24.06.2019г., 17:00 часа.                         

12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 24.06.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 24.06.2019г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

                                       

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480