Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-00-07/ 06.03.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за /ПУП/ – изменение на /ПР/в обхвата на УПИ, представляващ парцел VII-674, кв. 54, с идент. 65365.603.15 по КК на гр. Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-07/ 06.03.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в  обхвата  на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54, с идентификатор 65365.603.15 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2314, кв. 54, с идентификатор 65365.603.16 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-673, кв. 54, с идентификатор 65365.603.14 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ:

-            Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2314, кв. 54 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.15 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

-           Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-673, кв. 54 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.15 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

-           Промяна на отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.15 по КК на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител Михаил Йорданов Михайлов. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.