Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-05 / 26.02.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР / в обхвата на УПИ, парцел VI-2757, кв. 110 по рег. план на гр. Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-05/ 26.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №128/22.10.1999 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2757, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.50 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VII-2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.51 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-2783, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.52 по КК на гр. Сапарева баня,  третиращ както следва:

  • Образуване на два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели с проектни номера VI-2757, 2781 и VII-2783, 2781, кв. 110, образувани както следва
    • Урегулиран поземлен имот представляващ парцел с проектен номер VI-2757, 2781, кв. 110 - от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2757, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.50 по КК на гр. Сапарева баня и ½ ид. ч. от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.51;
    • Урегулиран поземлен имот представляващ парцел с проектен номер VII-2783, 2781, кв. 110 - от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-2783, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.52 по КК на гр. Сапарева баня и ½ ид. ч. от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.51;
  • Промяна на отреждането на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели, с проектни номера VI-2757, 2781 и VII-2783, 2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на жилищната зона, с Възложители Калин Йорданов Цинцийски и Иво Людмилов Гергов. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.