Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол №49/25.04.2019г. на редовно заседание на ОбС

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 17, ал. 1, т. 7 ; чл. 21, ал. 1, т. 12 ; чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП и чл.36 б, ал. 4 от ППЗСП

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 598

 

 

1.       Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.  на община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 599

 

1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2019 година.

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА; чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища.

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 600

 

 

  ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2018 г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

1.       Доклад и отчет на НЧ "Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2.       Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.       Доклад и отчет на НЧ "Народни будители-1926" - с. Сапарево

4.       Доклад и отчет на НЧ "Пробуда-1923" - с. Овчарци

5.       Доклад и отчет на НЧ "Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 601

 

 1.Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2019 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 602

 

 1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня"   не съответства на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди.

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня   не дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ТЕРМА" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул."Перущица"№2,  ЕИК  131439701  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри хигиенни нужди, спорт и отдих, включващо   за голям басейн с обем 120,00 куб.м.,  голямо джакузи с обем 2,5 куб.м. и две малки джакузита с общ обем 0,6 куб.м., представляващ част от обект:   „Сграда за обществено обслужване с предназначение Дом за стари хора",  находящ се в УПИ, представляващ парцел X  -2663 „За обществено обслужване", кв.88  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.957 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, изменена със Заповед № 18-7699 от 28.05.2014 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил, както следва:

  • Проектен дебит -  до 0,00 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до 0,00 куб.м.
  • Годишно водно количество                  -   до 0,00 куб.м. / год.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.11, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 603

 

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня"   не съответства на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  лечебни цели.  

  2.Общински съвет гр.Сапапева баня   не дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ТАНАЛ" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул."Победа" №36,  ЕИК  202645172  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  лечебни цели в  специализирани болници за  лечение и рехабилитация   за два басейни с общ  обем 12,09  куб.м.,  вани за водолечение с общ обем 5,5 куб.м.., представляващ част от обект:   „Специализирана болница по рехабилитация",  находящ се в УПИ, представляващ парцел IX  - 2771 „За специализирана болница за рехабилитация",  кв.88  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.64 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/ , както следва:

  • Проектен дебит - 0,00 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество -  до 0, 00 куб.м.
  • Годишно водно количество                  -   до 0,00 куб.м. / год.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 604

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Свети Стефан"ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Черна скала" №7, ЕИК 109583644, представлявано от Костадин Наумов, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: УПИ, представляващ парцел  I -За парк , кв.92 по плана на гр.Сапарева баня , с нов идентификатор № 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Свети Стефан"  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  10   /десет/  години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №21 /05.03.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 605

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня изменя точка 1 от Решение №596 взето по Протокол №48 от 28.03.2019 година, което след промяната придобива следния  вид:

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  Томо строй" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Лоза"№34, ЕИК 203598124, представлявано от Симеон Стойнев Кацарски, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени имоти с идентификатори №№65365.601.869 и 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня- ул."Йордан Попмихайлов", поземлен  имот с идентификатор № 65365.24.622 по КК на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.24.19 по КК на гр.Сапарева баня .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 606


  Общински съвет гр.Сапарева баня изменя точка 1 от  Решение №574 взето по Протокол №47 от 14.03.2019 година, което след промяната придобива  следния вид:

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  ЕТ „Марио Кирев - Фрей" със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Княз Борис"№12,ЕИК 202453535, представлявано от Марио Илиянов Кирев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени имоти с идентификатори №№65365.601.869 и 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Германея", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня- ул."Йордан Попмихайлов" и поземлен  имот с идентификатор № 65365.601.874 по КК на гр.Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 607

 

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 010011 в местността „Ярбашия" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 388 / 07.04.2008 г./ с площ от 29,239 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: пета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 608

 

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 032055 в местността „Банско ливаге" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 821 / 21.06.2013 г./ с площ от 71,768 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: осма, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с  общинско имущество

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 609

 

 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

  В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя № 949

    - № 949 -  поземлен  имот № 039062 в местността „Банско ливаге" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2261 / 02.04.2019 г./ с площ от 34,110 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: десета.

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-     поземлен  имот № 039062 в местността „Банско ливаге" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2261 / 02.04.2019 г./ с площ от 34,110 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: десета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

             Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 610

 

  І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

   В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя № 950 

   - № 950 -  поземлен  имот № 042039 в местността „Гръков рид" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2262 / 02.04.2019 г./ с площ от 22,527 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета.

   ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-     поземлен  имот № 042039 в местността „Гръков рид" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2262 / 02.04.2019 г./ с площ от 22,527 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: девета, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 611


         І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

           В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя № 951 

         - № 951 -  поземлен  имот № 061001 в местността „Банско ливаге" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 815 / 20.06.2013 г./ с площ от 23,073 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста.

 

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 061001 в местността „Банско ливаге" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 815 / 20.06.2013 г./ с площ от 23,073 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  20,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 612

 

  І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение №533 от Протокол №45/31.01.2019 година, както следва:

   В раздел Раздел VI. Отдаване под наем се добавя № 952 

   - № 952 -  поземлен  имот № 061035 в местността „Банско ливаге" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 819 / 21.06.2013 г./ с площ от 12,745 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста.

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019 година, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

-         поземлен  имот № 061035 в местността „Банско ливаге" в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 819 / 21.06.2013 г./ с площ от 12,745 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 20,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

  Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                                                 РЕШЕНИЕ 613


 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение № 533 от Протокол №45 / 31.01.2019 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавя № 953:

№ 953 - част от имот публична общинска собственост - поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1005 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 178-179 по регулационния плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект №1 с площ 20 кв.м., съгласно схема одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваем търговски обект -  павилион.

ІІ. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост - поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1005 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 178-179 по регулационния плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект №1 с площ 20 кв.м., съгласно схема одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваем търговски обект -  павилион  за срок от 10  години , като вида на павилиона бъде предварително одобрен от главния архитект на Община Сапарева баня..

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена за отдаване под наем на имота подробно описан в т.2 от настоящото решение в размер на  120,00 лв. на месец  с  ДДС;

ІV.  Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичния търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

V. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договора за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.44, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОЗ, чл.192, ал.5 и чл.193 , ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.67, ал.1, и ал.2, във връзка с чл.64, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за енергетиката /ЗЕ/.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ  614

 

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване в полза на «ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, област София, община Столична, район Младост, бул."Цариградско шосе" № 159, бл. „Бенч Марк Бизнес център, с ЕИК 130277958, представлявано от Управителен съвет с Управители Томаш Пецка; Петър Холаковски и Виктор Любомиров Станчев с цел изграждане на обект: „Външно подземно кабелно електрозахранване НН за захранване на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, одобрен с Решение №6 , взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, на следните вещни права:

1.1 Безвъзмездно и безсрочно право на преминаване и прокарване /сервитут/ с дължина на трасето 112.61 м и сервитутно право върху 236.48 кв.м през имоти публична общинска собственост съгласно чл.8 от Закона за пътищата, собственост на Община Сапарева баня, с ЕИК 000261616, както следва:

- 106.3 кв.м - улица с осеви точки 184 - 185 - 186 - 187 регулационния план на с.Паничище, одобрен с Решение №6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, при граници и съседи урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - За хотелски комплекс и обществено обслужване, кв.16 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.15, по регулационния план на с.Паничище;

- 85.53 кв.м - улица с осеви точки 187 - 205 регулационния план на с.Паничище, одобрен с Решение №6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, при граници и съседи представляващ парцел I, кв.14 и  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III, кв.11 по регулационния план на с.Паничище;

 - 44.92 кв.м - улица с осеви точки 205 - 206 регулационния план на с.Паничище, одобрен с Решение №6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, при граници и съседи урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III, кв.11 по регулационния план на с.Паничище и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище

2.Предоставените по т.1.1 ограничени вещни права да се усвоят от възложителя на обекта съобразно параметрите на предоставения инвестиционен проект, във фаза Технически проект, част „Електро", съгласно заданието за проектиране и показаната ситуация на проектното трасе

3.Възлага на кмета на община Сапарева баня, да организира извършването на произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 49/25.04.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от ЗОбС, вр. с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, чл.45, ал.1, т.3, чл.46, чл.52, чл.65, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                                                    РЕШЕНИЕ 615

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. приета с Решение № 533 от Протокол №45 / 31.01.2019 година, както следва:  

В раздел ІІ ПРАВО НА СТРОЕЖ  се добавя № 4:

№ 4 - право на строеж върху имот частна общинска собственост за изграждане на площадков енергиен обект - МВЕЦ № 2 и реализация на проект «Изграждане на водно електрически централи на водопровода за водоснабдяване от река Скакавица и река Валявица», представляващ урегулиран поземелен имот /парцел/ ІІІ, кв.17 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с Решение №6 от Протокол №16/19.03.2008 г. на ОбС гр.Сапарева баня /АЧОС №461/13.02.2009 г./, целия с площ 500 кв.м.

ІІ. Общински съвет Сапарева баня приема пазарна оценка в размер на 20.50 лв. за 1 кв.м., и обща стойност на правото на строеж в размер на 10 250 лв., изготвена от лицензиран оценител - инж.Владимир Владимиров, притежаващ Лиценз № 100100888 от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, приложение към настоящата докладна записка.

ІІІ. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено възмездно право на строеж без провеждане на търг или конкурс в полза на «ГЕРМАНЕЯ ЕКОЕЛ» ООД, ЕИК 200272130 със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. «Германея» №1, представлявано от управителя Янислав Красимиров Бамбов върху имот частна общинска собственост за изграждане на площадков енергиен обект - МВЕЦ № 2 и реализация на проект «Изграждане на водно електрически централи на водопровода за водоснабдяване от река Скакавица и река Валявица», представляващ урегулиран поземелен имот /парцел/ ІІІ, кв.17 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с Решение №6 от Протокол №16/19.03.2008 г. на ОбС гр.Сапарева баня /АЧОС №461/13.02.2009 г./, целия с площ 500 кв.м.

ІV. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договора за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на прощадков енергиен обект - МВЕЦ №2 при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов