НовиниПринтирай

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем „Недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот №016200, местност „На Ридо“ в землището на с. Ресилово с площ 55,214 дка"”

OБЯВА

 

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №589 от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-232/24.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

1. Описание и местонахождение на обекта на търга:
«Недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен имот №016200, местност „На Ридо" в землището на с. Ресилово, гр Сапарева баня /АЧОС №2219/07.02.2019г./ с площ 55,214 дка, начин на трайно ползване: Полска култура, категория на земята при неполивни условия:девета.»
2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота - 20.00лв./дка (двадесет лева и нула стотинки) годишно.
3. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2019г.
4. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.
Краен срок за внасяне на депозита -  03.06.2019г. -  17:00 часа.   
Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 10.06.2019г. - 17:00 часа.
5. Срок за закупуване на тръжна документация - 03.06.2019г. - 17:00 часа.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                     6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 03.06.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.
7. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 03.06.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.
8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот-предмет на търга следва да внесе преди сключване на договора на наемодателя първата наемна годишна вноска. Останалите наемни вноски се плащат съгласно сроковете, посочени в договора.
9. Място, ден и час на провеждане на търга: 04.06.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.
10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 11.06.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг - 10.06.2019г., 17:00 часа. 

12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 10.06.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.
13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 10.06.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480