НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед №397/28.09.2011

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на Йорданка Георгиева Чифлиджанова, Наталия Георгиева Анастасова, Боряна Борисова Димитрова, Милан Иванов Попов, Стоянка Миланова Попова и Вита Евтимова Марикина, че със Заповед №397/28.09.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня е ОДОБРЕН Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор №65365.30.108, местност „Под селото" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г.на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на една сграда за обществено обслужване с предназначение - „Офис сграда" и запазване на съществуващата селскостопанска сграда, с Възложители Диана Иванова Добрева и Василка Костадинова Милева - Йорданова.

 
На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.