НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №133/22.11.2006 г./, УПИ /парцел/ XX, кв.8 по плана на с. Паничище, с площ 300 кв.м.»

OБЯВА

 

На основание: Решение №592  от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-229/22.04.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №133/22.11.2006 г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ XX, кв.8 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 300 кв.м.»

 

1. Начална тръжна цена80,00 лв. за кв.м без ДДС за продажба на имота, съгласно Решение №592 от Протокол №48/28.03.2019г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

2. Краен срок за приемане на предложенията -  15.05.2019г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -16.05.2019г.  от 14:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на целия имот. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

5. Краен срок за внасяне на депозита -   15.05.2019г. -  17:00 часа.   

6. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 22.05.2019г. - 17:00 часа.

7. Срок за закупуване на тръжни документи -   15.05.2019г.  - 17:00 часа.      

8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 15.05.2019г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 23.05.2019г.  от 14:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  22.05.2019г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

12.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг- 22.05.2019г.  -  17.00 часа.                                    

13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 17.05.2019г. до 22.05.2019г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

                

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480