НовиниПринтирай

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идент. 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.- обект №2

OБЯВА

 

На основание чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 586 от Протокол №48/28.03.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-226/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:


1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:
«Част от имот - публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ IV - за Гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр. Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня за обект №2 - с площ 70 кв.м., за поставяне на преместваеми търговски обекти - атракциони, за период от седем месеца годишно, считано от 01 април до 31 октомври за срок от 5 години.»


Забележка: Наемателят дължи наемна цена за първата година за период от датата на сключване на договора до 31 октомври 2019г. За останалия срок от договора наемателят дължи наемна цена годишно за периода от 01 април до 31 октомври.

2. Начална тръжна цена за отдаване под наем- 2,50 лв./кв.м. (два лева и петдесет стотинки) на месец без ДДС съгласно т.2 от Решение №586 на Общински съвет-гр. Сапарева баня.


3. Срок за отдаване под наем - за период от седем месеца годишно, считано от 01 април до 31 октомври за срок от 5 /пет/ години.
4. Размер на депозита - 10% от началната тръжна цена, изчислен на база общата площ на обекта. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF;
Краен срок за внасяне на депозита - 14.05.2019г. - 17:00 часа.
Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 21.05.2019г. - 17:00 часа.
5. Срок за закупуване на тръжна документация - 14.05.2019г.-17:00 часа.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 14.05.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.
7. Срок и условия за извършване на оглед на обекта-14.05.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта само организира извършването му и е за негова сметка.
8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга изплаща преди сключване на договора на наемодателя първата наемна месечна вноска, определена пропорционално на времето от сключване на договора до края на първия календарен месец, както и наемната вноска за месеца, следващ сключването на договора.
Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва обекта.
9. Място, ден и час на провеждане на търга: 15.05.2019г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.
10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 22.05.2019г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.
11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг - 21.05.2019г., 17:00 часа.
12. Срок и условия за извършване на оглед на обекта в случай на повторен търг -21.05.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта само организира извършването му и е за негова сметка.
13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 21.05.2019г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

За контакти:
Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480