Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 116 от 11.03.2019 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел VI - 2228, кв.3 по рег. план на с.Сапарево

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Камен Крумов Йончев - гр.София, ул."Зографски манастир" №15, вх.А, ет.2, ап. 4 и Бисер Методиев Петров - гр.София, ул. „Вълко Радински" № 11, ет.2, ап.5, че със Заповед № РД - 08 - 116 от 11.03.2019 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево, третиращ, както следва:

-  Разделяне на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели с проектни номера VI - 2228 и XI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево.

- Промяна на отреждането на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер VI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

- Промяна на отреждането на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер XI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложители Камен Крумов Йончев и Бисер Методиев Петров.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.