Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до заинтересованите лица: Борил Райков Гребеничарски, Росен Стоянов Гребеничарски , Катя Николова Малиновска

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Борил Райков Гребеничарски  - гр.София 1404, р-н Триадица, ул. „Деян Белишки" №46,вх. Г, ет.1, ап.3; Росен Стоянов Гребеничарски - гр.София 1302, р-н Илинден, ж.к „Света Троица" №310, вх.А, ет.10, ап.25; Катя Николова Малиновска - гр.Благоевград 2700, ж.к. „Еленово" №72, вх. А, ет. 7, ап. 20, че със Заповед №РД-08-93/28.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/  одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VI-447, V-448, VII-446, XII-446 и VIII-446 кв.62 по регулационния план на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори съответно 65365.601.194, 65365.601.193, 65365.601.195, 65365.601.196, 65365.601.197 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-447, кв.62 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-448, кв. 62 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.194 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-447, кв.62 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-446, кв. 62 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.194 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-447, кв.62 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-446, кв. 62 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.194 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-447, кв.62 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-446, кв. 62 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.194 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на  План за регулация /ПР/, с Възложител Здравка Кирилова Димитрова.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.