НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг за продажба на недвижим имот –ЧОС/АЧОС №387 /14.03.2008г./, представляващ УПИ /парцел/ XII-за за хотелски комплекс, кв.5 по плана на с.Паничище с площ 5569,00 кв.м

 

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №559 от Протокол №46/28.02.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-164/27.03.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Паничище, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

  1. Наименование и местонахождение на имота:

"Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №387 /14.03.2008г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ XII-за за хотелски комплекс, кв.5 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня с площ 5569,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцели/  XIII- за обществено обслужване, XIV, XXIII, XI, I-за озеленяване в кв.5 и улица с осови точки 109-110-111"

 

2. Начална тръжна цена -  75,00 лв. за кв.м. без ДДС за продажба на имота съгласно т.3 от Решение №559 от Протокол №46/28.02.2019г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня.

3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена , изчислен на база общата площ на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

 Забележка: Депозитът се внася в размер на изчислената сума без ДДС.

Краен срок за внасяне на депозита -  17.04.2019г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 24.04.2019г. - 17:00 часа.

  4. Срок за закупуване на тръжна документация -  17.04.2019г., 17:00 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Община Сапарева баня гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

5. Срок за подаване на заявления за участие в търга - 17.04.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 17.04.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 7. Спечелилият търга за продажба на съответния имот следва да внесе по сметка на община Сапарева баня цялата дължима сума преди сключване на договора.

  8. Място, ден и час на провеждане на търга: 18.04.2019г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

  9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 25.04.2019г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 24.04.2019г., 17:00 часа.                          

 11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 24.04.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 12. Срок за подаване на заявления за участие в повторен търг -  24.04.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480