НовиниПринтирай

Обява за oткрит публичен търг за продажба на недвижим имот –/АЧОС №929 / 21.11.2013г./поземлен имот с идент. №65365.31.51 в местността „Черемидарнико“ по КК на гр. Сап. баня с площ 5000 кв.м.

ОБЯВА

 

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №562 от Протокол №46/28.02.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-163/27.03.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

  1. Наименование и местонахождение на имота:

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №929 / 21.11.2013г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.31.51 в местността „Черемидарнико" по КК на гр. Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 5000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада; категория на земята при неполивни условия: 6, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 031051, при граници и съседи : ПИ с идентификатори №65365.60.1; 65365.31.44 и 65365.31.52«.


 2. Начална тръжна цена -  500 000.00 лв. за продажба на имота съгласно т. III от Решение №562 от Протокол №46/28.02.2019г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня.
 3.
Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.


Краен срок за внасяне на депозита
-  17.04.2019г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 24.04.2019г. - 17:00 часа.

           
4. Срок за закупуване на тръжна документация -  17.04.2019г., 17:00 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Община Сапарева баня гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга - 17.04.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

  6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 17.04.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 7. Спечелилият търга за продажба на съответния имот следва да внесе по сметка на община Сапарева баня цялата дължима сума преди сключване на договора.

  8. Място, ден и час на провеждане на търга: 18.04.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

  9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 25.04.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

  10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 24.04.2019г., 17:00 часа.                          

  11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 24.04.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

  12. Срок за подаване на заявления за участие в повторен търг -  24.04.2019г., - 17:00 часа в деловодството на общината.За контакти
:
Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480