НовиниПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: “Недвижим имот –ЧОС/АЧОС №2228/07.02.2019г./ПИ/ №53254.50.40 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“ с площ 600,00 кв.м“

ОБЯВА


На основание: Решение №561 от Протокол №46/28.02.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня,  Заповед №РД-08-160/26.03.2019г.на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:
«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2228/07.02.2019г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ №53254.50.40 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009г. на Областния управител на област Кюстендил с площ 600,00 кв.м., при съседи: ПИ № 53254.50.26, 53254.50.69, 53254.50.42 и път»

1. Началнатръжна цена - 3 600,00 за продажба на имота, подробно описан по-горе, съгласно Решение №561 от Протокол №46/28.02.2019г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

2. Краен срок за приемане на предложенията- 16.04.2019г - 17:00 часа в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -17.04.2019г.  от 14:00 часа  в  Заседателната зала на Общинскисъвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

4. Размер на депозит за участие - 10 %  от началнатръжна цена, изчислен на база общата площ на целия имот. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BICUNCRBGSF;

5. Краен срок за внасяне на депозита- 16.04.2019г. - 17:00 часа.

6. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг -23.04.2019г. - 17:00 часа.

   7. Срок за закупуване на тръжни документи -16.04.2019г.  - 17:00 часа.

 8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банкаУни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

9. Условия за оглед на недвижимия имот - до 16.04.2019г. всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 24.04.2019гот 14:00 часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг - 23.04.2019г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

12.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг - 23.04.2019г.  -  17.00 часа.

13. Условия за оглед на недвижимия имот в случай на повторен публичен търг -от 18.04.2019г. до 23.04.2019г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480