Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция и отглеждат животни - ферма за месодайно говедовъдство; Склад за сено и селскостопански инвентар; Водоплътни шахти за съхранение на торови отпадъци; Изгребна яма; Собствен водоизточник - кладенец за земеделски нужди; Резервоар за пожарогасене" в поземлен имот с идентификатор № 65365.29.68, на землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с Възложител Елен Венциславов Георгиев.

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 25.03.2019 годинаСтановища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.