Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 566/ 28.02.2019 г., взето по Протокол № 46 от 28.02.2019 година на Общ.съвет гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2019 година Решение № 566, взето по Протокол № 46 от 28.02.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел строителство на „Семеен хотел със СПА център", „Две жилищни сгради", „Две сгради от допълващото застрояване и басейн", в поземлен имот с идентификатор № 65365.44.118, местност „Челяковото" , по КК на гр.Сапарева баня, с Възложител Мария Методиева Янкова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.