НовиниПринтирай

Общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня подписаха договор за проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за трите общините по ОПОС 2014-2020

На 18.12.2018г.  бе подписан договор между трите общини:Дупница, Бобов дол и Сапарева баня, и Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема: BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци".

 

Община Сапарева баня е партньор на община Дупница и община Бобов дол в проектно предложение: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол"  по ОП „Околна среда 2014-2020"  със срок на изпълнение на дейностите 24 месеца.Проектът е  на стойност 11 317 350.00 лева / 7 716 298.85лв. БФП и 3 601 051.15лв.  собствено  съфинансиране от бенефициента/.  

 

Проектът предвижда да бъдат  изградени инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране от територията на трите общини с капацитет 14 342 т/г. и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на трите общини с капацитет 4173 т/г. Двете инсталации ще обслужват трите общини и ще са разположени на територията на община Дупница в границите на проектирания Регионален център за третиране на отпадъците, включващ и регионално депо за общините от Регионално сдружение „Рила Еко". Инвестицията за проекта ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност, тъй като в резултат отпадъците ще се превръщат в ресурс - на компостиращата инсталация ще се произвежда висококачествен компост, а в сепариращата инсталация ще се отделят полезните компоненти и ще се предават за рециклиране.

Проектното предложение предвижда да  бъдат закупени и съдове за разделно събиране на зелените отпадъци на територията на трите общини и сметосъбиращ камион, с цел въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци в общините.