Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 47/14.03.2019г. на извънредно заседание на ОбС

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 23 65 ; 0888 506 822 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

  

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/14.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.82, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г. и Писмо изх№01-0800/560 от 07.03.2019г.на Изпълнителния директор на ДФ"Земеделие", 

 

Общински съвет-Сапарева баня взе

 Р Е Ш Е Н И Е 570

 

1.Общински съвет-Сапарева баня дава съгласие на Кмета на Община Сапарева баня да сключи от името на Община Сапарева баня тристранно споразумение с Министъра на земеделието, храните и горите - управляващ орган на "Програма за развитие на селските райони"2007-2013г. и Министъра на финансите, по силата на което размерът на неразплатените задължения на Община Сапарева баня - бенефициент по"Програма за развитие на селските райони", по  наложени финансови корекции за програмен период 2007 - 2013 г. се намалява с 80 на сто.

2. Споразумението по т.1 от настоящото решение да бъде сключено за финансовите корекции, установени със следните актове:

2.1 Акт за установяване на публично държавно вземане №10/313/00075/1/01/04/01 с изх.№01-0800/1234 от 30.08.2017г. във връзка с изпълнение на т.3.1 от договор №10/313/00075 от 22.08.2012г., сключен между ДФ"Земеделие" и Община Сапарева баня по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2007-2013 година и чл.32, ал.2 от Наредба №32 от 12.09.2008г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

2.2 Акт за установяване на публично държавно вземане №10/313/00078/1/01/04/01 с изх.№01-0800/908 от 17.07.2017г., във връзка с неизпълнение на т.3.1 от договор №10/313/00078 от 06.07.2012г., сключен между ДФ"Земеделие" и Община Сапарева баня по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2007-2013 година и чл.32, ал.2 от Наредба №32 от 12.09.2008г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

3.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

4.Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл.60, ал.1 от АПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/14.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 571

 

 1 .  Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Дако 15" ЕООД   със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Дъга №4, ЕИК 203724651, представлявано от Димитринка Попова, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.848   по КК на гр.Сапарева баня - ул."Пчела", поземлен имот с идентификатор №65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Паничище",  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.865 по КК на гр.Сапарева баня- ул."Явор",  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.855 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Липа", поземлен имот с идентификатор №65365.601.866 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Ловна", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.769  по КК на гр.Сапарева баня - ул."Дъга", поземлен имот с идентификатор №65365.601.768 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.35.99 по КК на гр.Сапарева баня , поземлен имот с идентификатор №65365.35.193 по  КК на гр.Сапарева баня.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Дако 15" ЕООД гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №18/24.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/14.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 572

           

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Лавър 2015 " ЕООД   със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  местност Валявица, ЕИК  203724352, представлявано от Стоян Милев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор №65365.601.848   по КК на гр.Сапарева баня - ул."Пчела", поземлен имот с идентификатор №65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Паничище",  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.865 по КК на гр.Сапарева баня- ул."Явор",  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.855 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Липа", поземлен имот с идентификатор №65365.601.866 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Ловна", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.769  по КК на гр.Сапарева баня - ул."Дъга", поземлен имот с идентификатор №65365.601.768 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.35.99 по КК на гр.Сапарева баня , поземлен имот с идентификатор №65365.35.193 по  КК на гр.Сапарева баня.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Лавър 2015" ЕООД гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №20/05.03.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/14.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 573

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  ЕТ „Диана Маргина - Дарибел"   със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Иглика"№1, ЕИК 202309780, представлявано от Диана Лазарова Маргина, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва:  поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня,  поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на ЕТ „Диана Маргина - Дарибел" гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  10  /десет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №16/30.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/14.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 574

           

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  ЕТ „Марио Кирев - Фрей" със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Княз Борис"№12,ЕИК 202453535, представлявано от Марио Илиянов Кирев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов".

 2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на ЕТ „Марио Кирев - Фрей" гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  10  /десет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №15/30.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/14.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 575

           

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Кико спорт" ЕООД   със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Иглика"№1, ЕИК 203129529, представлявано от Кирил Стоев, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня,  поземлени имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870  по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.836 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.601.841 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Серафим Йорданов", поземлен имот с идентификатор №65365.602.389 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор №65365.602.1005 по  КК на гр.Сапарева баня - ул."Александър Стамболийски", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1006 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1004 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1014 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлени имоти с идентификатор №65365.602.1086 и 65365.602.1085 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи тротоари на ул."Трети март".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Кико спорт" ЕООД гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №17/30.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 47/14.03.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

             

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 576


           

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма  „Викея  Вилидж" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Света Богородица"№26,ЕИК 201704753, представлявано от Виктория Стоева, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.869 и 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.830 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Йордан Попмихайлов", поземлен имот с идентификатор №65365.601.814 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Славяни", поземлен имот сидентификатор №65365.601.817 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Роза", поземле имот с идентификатор № 65365.601.818 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Детелина" и поземлен имот с идентификатор № 65365.601.819 по КК на гр.Сапарева баня- ул."Малина".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на „Викея Вилидж" ЕООД  гр.Сапарева баня  право на прокарване и/или преминаване е със срок  5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №13/02.01.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов