НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №062, подотдел 60 „а" на територията на общ. лесничейство

 

О Б Я В А

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 553 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-124/13.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 062 състоящ се от подотдел  60 „а" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.  ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.  ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

Продажба на стояща дървесина на корен в обект №062, подотдел 60 «а» собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 2510 куб.м. /лежаща маса 2118 куб.м./, начална цена за обекта - 159 053.00 лв. без ДДС;

3.  ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект № 062 - подотдел 60-а - 5% от началната цена 159 053.00 лв. без ДДС или  7 952,65 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 08.04.19 г.

 3.2. Стъпка за наддаване -  4 771,59 лв.  - 3% от началната цена 159 053.00 лв. без ДДС.

 3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 15.04.2019 г.

4.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 08/04/2019 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 15/04/2019 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0889 512 105

5.  ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 08/04/2019 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 15/04/2019 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

6. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа на 08/04/2019 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 15.04.2019 г.

7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 14.00 часа на 09/04/2018 год. в заседателната зала /етаж №3/ от сградата на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1

8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 14.00 часа на 16.04.2019 год.   в заседателната зала /етаж №3/ от сградата на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1

 

 

Общинска администрация  - Сапарева баня